Hotărârea nr. 251/1999

HOTARAREnr. 251 din 1999-10-21 HOTARIRE 251 din 21/10/1999 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B., PRIN REORGANIZAREA DIRECTIEI GENERALE JURIDIC, LEGISLATIE, CONTENCIOS SI PRELUAREA SERVICIULUI PENTRU APLICAREA LEGII NR.112/1995 SI ALTE ACTE NORMATIVE DE LA DIRECTIA DE ADMINISTRATIE IN DEPARTAMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS
HOT. 251 21/10/1999
HOTARIRE 251 din 21/10/1999

HOTARIRE    251 din 21/10/1999

PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B., PRIN REORGANIZAREA DIRECTIEI GENERALE JURIDIC, LEGISLATIE, CONTENCIOS SI PRELUAREA SERVICIULUI PENTRU APLICAREA LEGII NR.112/1995 SI ALTE ACTE NORMATIVE DE LA DIRECTIA DE ADMINISTRATIE IN DEPARTAMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu al C.G.M.B., prin reorganizarea Directiei juridic, legislatie, contencios si preluarea Serviciului pentru aplicarea Legii nr.112/1995 si alte acte normative de la Directia de administratie in Departamentul juridic-contencios 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei juridic, legislatie, contencios si al Directiei personal;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si

          In temeiul art.20 (2), lit."d" , art.44(1) lit."u" combinat cu art.28(1) din Legea privind administratia publica locala nr. 69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE

 

          Art.1.- Incepand cu data de 01.11.1999, se modifica organigrama aparatului propriu al C.G.M.B. prin reorganizarea Directiei generale juridic, legislatie, contencios si preluarea Serviciului pentru aplicarea Legii nr.112/1995 si alte acte normative de la Directia de administratie in Departamentul juridic-contencios format din 62 de posturi, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie.

 

          Art.2.-Numarul total de posturi din aparatul propriu al C.G.M.B. ramane 1.659 posturi.

 

          Cele 10 posturi prevazute in plus la Departamentul juridic-contencios se asigura prin redistribuirea numarului existent de posturi din aparatul propriu al C.G.M.B., prin dispozitie a primarului general.

 

          Plata salarilor se va face in limita plafonului de salarii aprobat prin bugetul local.

          Art.3.- Se aproba statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Departamentului juridic-contencios, conform anexelor nr. 2 si 3 care fac parte din prezenta hotarare

.

          Art.4.- Prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 65/1997 completate prin Hotarareile C.G.M.B. nr.11/1998, nr.102/1998, nr.132/1998, nr.281/1998, nr./257/1998, nr.35/1999, nr.98/1999, nr.157/1999 si nr.210/1999 se modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

 

 

 

CONTRASEMNEAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          SECRETAR

 

Vasile Olaru                                                                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr. 251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

la Hotararea

Nr. 251/21.10.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA NR.2

LA H.C.G.M.B.

NR.251/21.10.1999

 

 

STAT DE FUNCTII 1999

 

 

 

Nr.

Poz.

Compartimentul

de executie

Functia

de conducere

Niv.

st.

Gr.

Tr.

Nr. de

posturi

             DEPARTAMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS                                                           62

1.

Consilier jur.

Sef departament

S

1A

1

            DIRECTIA JURIDICA                                                                                                   30

2.

Consilier jur.

Director

S

1A

1

          Serviciul legislatie                                                                                       10

3.

Consilier jur.

Sef serv.

S

1

1

4.

Consilier jur.

 

S

4

1

5.

Consilier jur.(deb)*

 

S

4(X)

1

6.

Consilier jur.

 

S

3

1

7.

Consilier jur.

 

S

4

1

8.

Consilier jur.