Hotărârea nr. 25/1999

HOTARAREnr. 25 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 25 din 01/28/1999 privind rectificarea bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997
HOT. 25 28/01/1999
HOTARIRE numar 25 din 01/28/1999

HOTARIRE numar 25 din 01/28/1999

privind rectificarea bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

  privind rectificarea bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti

                              pe anul 1997

 

     Analizand raportul Primarului General;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata, Legii finantelor publice nr.72/1996, Legii bugetului de stat nr.109/1998, modificata prin Ordonantele de Urgenta ale Guvernului nr.14 si nr.48/1998, Hotararile Guvernului nr.331, 783 si 917/1998 privind alocarea unor sume pentru bugetul local al municipiului Bucuresti;

     Avand in vedere prevederile H.C.G.M.B. nr.135/1998 privind repartizarea pe bugete componente a surselor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare;

     In temeiul prevederilor art.20 si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.135/1998, privind repartizarea pe bugete componente a sumelor din impozitul pe salarii si a transferurilor de la bugetul de stat aprobate pentru bugetul local al municipiului Bucuresti pe anul 1998, sa cum a fost modificata prin Hotararile nr.194, 253 si 274/1998, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.1 la prezenta hotarare.

     Art.2- Bugetul Consiliului General al municipiului Buuresti pe anul 1998, aprobat prin Hotararea nr.195/1998 si modificat prin Hotararie nr.203 si 275/1998, se modifica pe total si in structura, cu influentele din anexa nr.2 la prezenta hotarare.

     Art.3- Bugetul Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice pe anul 1998 se modifica corespunzator influentelor rezultate din suplimentarea subventiei pentru energia termica livrata populatiei, aprobata conform art.2.

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,

                        Anton Parlagi           Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr.25

 

                  ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.25/28.01.1999

 

                                REPARTIZAREA

          pe bugete componente a sumelor din impositul pe salarii si a

    transferurilor de la bugetul de stat si aprobate pentru bugetul local al  

                    municipiului Bucuresti pe anul 1998

                          - prevederi definitive -

                                                      - mii lei -

================================================================================

          Indicatori                   Total              din care:

                                     municipiu     buget CGMB    bugete sectoare

================================================================================

Sume defalcate din impozitul

pe salarii

Prevederi initiale                   557290000     519590000       37700000

Influente                            +19400000      +1400000      +18000000

Prevederi definitive                 576690000     520990000       55700000

 

Transfer pentru asigurarea protectiei

sociale a populatiei pentru energia

termica si transportul urban de

calatori

Prevederi initiale                   945453000     945453000

Influente                            +12500000     +12500000

Prevederi definitive                 957953000     957953000

 

Transfer pentru investitii

Prevederi initiale                   530165000     470165000       60000000

Influente                            -44392000     -19905746      -24486254

Prevederi definitive                 485773000     450259254       35513746

 

Transfer pentru investitii finantate

partial din imprumuturi externe

Prevederi initiale                    39947974      39947974

Influente                                    0             0

Prevederi devinitive                  39947974      39947974

================================================================================

                        A DOUA JUMATATE A TABELULUI

================================================================================

      Indicatori                                 din care:

                        Sect.1    Sect.2    Sect.3    Sect.4    Sect.5   Sect.6

================================================================================

Sume defalcate din

impozitul pe salarii

Prevederi initiale           0         0   5400000  13400000   7300000  11600000

Influente             +7000000  +1000000  +2300000  +1000000  +5700000  +1000000

Prevederi definitive   7000000   1000000   7700000  14400000  14400000  12600000

 

Transfer ptr.investitii

Prevederi initiale     3000000  10000000  11000000  11500000  13000000  11500000

Influente               +13746  -5000000  -4500000  -5000000  -5500000  -4500000

Prevederi definitive   3013746   5000000   6500000   6500000   7500000   7000000

================================================================================

 

                    ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.25/28.01.1999

                 

                                 INFLUENTE

          IN NIVELUL SI STRUCTURA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 1998

                                                - mii lei -

=-==============================================================================

       INDICATORI                 COD    PREVEDERI     INFLUENTE      PREVEDERI

                                        CF.H.C.M.B.                  DEFINITIVE

                                         275/1998

================================================================================

TOTAL VENITURI                  00001   2645564356      19986254     2665550610

    din care:

VENITURI PROPRII                 4802    682800382             0      682800382

    din care:

Impozitul pe veniturile pers.

fizice nesalariate             030308    183851950     +50671082      234523032

Taxe asupra mijl.de transport

detinute de pers.juridice        0602     16000000      -3000000       13000000

Alte incasari din impozite

directe                        080230     50000000     -12000000       38000000

Alte venituri de la

institutiile publice           210230    178171082     -18171082      160000000

Venituri din concesiuni        220207     18000000      -3000000       15000000

Incasari din alte surse        220230     10500000      -8000000        2500000

Venituri din vanzarea locuin-

telor construite din

fondurile statului             300203     13000000      -2500000       10500000

Venituri din privatizare       300204     10000000      -4000000        6000000

 

SUBVENTII PRIMITE DE BUGETELE LOCALE

PTR.ASIG.PROTECTIEI SOCIALE A POP.

PTR.ENERGIA TERMICA SI TRANSP.

URBAN DE CALATORI              370201    937953000     +20000000      957953000

 

SUBVENTII PRIMITE DE BUGETELE

LOCALE PTR.INVESTITII          370202    450273000        -13746      450259254

 

TOTAL CHELTUIELI                        2645564356      19986254     2665550610

 

CHELTUIELI CURENTE                      1926037761      19959740     1945997501

     din care:

CHELTUIELI DE PERSONAL                    79719084       -140540       79578544

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         567503677        100280      567603957

SUBVENTII PTR.DIFERENTA DE PRET

SI TARIF                                1105000000      20000000     1125000000

CHELTUIELI DE CAPITAL                    719526595         26514      719553109

 

Capitol  510200 AUTORITATI PUBLICE

 

ORDONATOR : PRIMAR GENERAL

 

CHELTUIELI CURENTE                  1     21315200             0       21315200

CHELTUIELI DE PERSONAL              2     14296720       -297430       13999290

Cheltuieli cu salariile            10     10888175       -297430       10590745

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII -

   - TOTAL -                       20      7018480        297430        7315910

Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional             25      1429410        105590        1535000

Obiecte de inventar                26       127020         53980         184000

Reparatii curente                  27       729080         14000         ?

Alte cheltuiel                     30       966140        123868        1090000

 

Capitol   600200 ASISTENTA SOCIALA,ALOCATII,PENSII,AJUTOARE SI INDEMNIZATII

 

ORDONATOR : COMPLEXUL SOCIAL PINOCCHIO

 

CHELTUIELI - TOTAL                         3418900             0        3418900

CHELTUIELI CURENTE                  1      3418900        -40260        3378640

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

     - TOTAL -                     20      1652000        -40260        1611740

Hrana                              22       650000        -40260         609740

CHELTUIELI DE CAPITAL              70            0         40260          40260

 

Capitol   630200  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

 

ORDONATOR: PRIMAR GENERAL

CHELTUIELI TOTAL                         627362170      19986254      647348424

CHELTUIELI CURENTE                  1    552595800      20000000      572595800

CHELTUIELI DE PERSONAL              2      7888840        156890        8045730

Cheltuieli cu salariile            10      5944100         74310        6018410

Contributii pt.asigurari sociale   11      1294200         82580        1376780

CHELT.MATERIALE SI SERVICII-TOTAL  20     17706960       -156890       17550070

Chelt.pt.intretinere si gospodarie 24      1345430          1890        1347320

Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional             25      4815500        387000        5202500

Reparatii curente                  27      3587470        228250        3815720

Reparatii capitale                 28      6140500       -533500        5607000

Carti si publicatii                29        12310          4350          16660

Alte cheltuieli                    30      1666140       -244880        1421260

Subventii pentru diferenta        

de tarif si pret                   35    390000000      20000000      410000000

CHELTUIELI DE CAPITAL              70     74766370        -13746       74752624

 

Capitol  720200 ALTE ACTIUNI

 

ORDONATOR : PRIMAR GENERAL

 

CHELTUIELI CURENTE                  1     18207400             0       18207400

CHELT.CU MAT.SI SERVICII-TOTAL20   20     18207400             0       18207400

Chelt.pt.intretinere si gospodarie 24      2130760      -1485745         645015

Materiale si prestari de serfvicii

cu caracter functional             25      2449436      -2360571          88865

Obiecte de inventar de mica valoare26        37440          -143          37297

Reparatii curente                  27     13189441       3810559       17000000

================================================================================