Hotărârea nr. 249/1999

HOTARAREnr. 249 din 1999-10-21 HOTARIRE 249 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 249 21/10/1999
HOTARIRE 249 din 21/10/1999

HOTARIRE    249 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia tehnica de urbanism, amenajarea teritoriului - DUAT;

          - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului a C.G.M.B.;

          - Comisiile de specialitate ale C.G.M.B.;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - HG nr.525/1996 privind Regulamentul general de urbanism;

          - Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: constructii definitive

pe terenuri proprietate publica, in domeniul privat

 

          Art.1- Terenurile din anexe sunt proprietate publica, domeniul privat.

 

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei 1 (3 pozitii), anexei 2 (1 pozitie), anexei 3 (2 pozitii) si anexei 4 (1 pozitie), care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Se aproba regulamentul de urbanism. Planurile urbanistice aprobate nu tin loc de autorizatie de construire.

 

          Art.4- Concesionarea terenurilor din anexa 1 se va face cu licitatie publica in conformitate cu prevederile legale.

 

          Art.5- Terenul in suprafata de 525 mp, corespunzand pozitiei 3 din anexa 1, se va trece din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti in vederea concesionarii.

 

          Art.6- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zonele ce fac obiectul prezentelor documentatii.

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                                                            SECRETAR,

                                      Vasile Olaru                              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.249/21.10.1999

 

 

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

 

constructii definitive pe terenuri proprietate publica,

 

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

Terenuri ce se vor concesiona prin licitatie publica

 

 

 

 

Nr.    Denumirea lucrarii                           Functiune           Aviz          Aviz

                                                                                                 CTUAT    CULPAT

 

1.       PUD-str.Bauxitei nr.7A,sect.1             locuinta            56M1/8/99            374/99

          S teren = 504 mp

3.       PUD-str.Bratarii, parcela N                 cimitir     3CA9/4/99            228/99

          1056,sect.3

          S teren = 87.800 mp

4.       PUD-piata Domenii-bd.Ion                 alim.publica     56M1/1/99           410/99

          Mihalache,nr.128,sect.1                       si comert

          S teren = 525 mp

 

 

 

 

                                                                                         SEF SERVICIU,

 

                                                                                   ing.IOANA CHILIMAN

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

arh.ADRIAN BOLD

 

 

 

 

Anexa nr.2 la H.C.G.M.B. nr.249/21.10.1999

 

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

 

constructii definitive pe terenuri proprietate publica,

 

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

Extinderi constructii existente

 

 

Terenurile  se vor concesiona fara licitatie publica

 

 

 

Nr.    Denumirea lucrarii                           Functiune           Aviz          Aviz

                                                                                                  CTUAT    CULPAT

 

1.       PUD-str.Radu Beller nr.6,         Extindere spatiu         55M1/11/99  362/99

          S teren = 42 mp                         comercial

 

          

 

 

                                                                                       SEF SERVICIU,

 

                                                                                   ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

arh.ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.249/21.10.1999

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

 

constructii definitive pe terenuri proprietate publica,

 

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

Terenuri domeniul privat al statului, in administrarea unor institutii

 

 

Nr.    Denumirea lucrarii                           Functiune           Aviz          Aviz

                                                                                                  CTUAT    CULPAT

 

1.       PUD-statie metrou Basarb2,sect.1      Pasaj pietonal        20M3/1/99       396/99

teren in administrarea METROREX             subteran

2.       PUD-sos.Orhideelor,sect.1                 Pasaj suprateran    20M3/2/B/99    401/99

teren in administrarea SNCFR                     Caldire multifunctioanala SNCFR

 

 

 

 

 

                                                                                         SEF SERVICIU,

 

                                                                                   ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

arh.ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 la H.C.G.M.B. nr.249/21.10.1999

 

 

Tabel cu Planurile Urbanistice de Detaliu:

 

constructii definitive pe terenuri proprietate publica,

 

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

 

Nr.    Denumirea lucrarii                           Functiune           Aviz          Aviz

                                                                                                      CTUAT        CULPAT

 

1.       PUD-str.Aliorului FN,sect.4                Centru social           57/M1/8/99    357/99

          S teren = 2.300 mp                              pentru minori

 

 

 

                                                                                         SEF SERVICIU,

 

                                                                                   ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

arh.ADRIAN BOLD