Hotărârea nr. 248/1999

HOTARAREnr. 248 din 1999-10-21 HOTARIRE 248 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU
HOT. 248 21/10/1999
HOTARIRE 248 din 21/10/1999

HOTARIRE    248 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui Plan urbanistic de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al DUAT, se propune aprobarea unui Plan urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la :

          - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor (CTCAS) - DUAT;

          - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului a CGMB;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

          - Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Aprobarea unui Plan urbanistic de Detaliu: constructie - locuinte P + 1 - 2E,

in strada Cantarii nr.11-17, sector 6, Bucuresti,

pe terenuri proprietate privata, persoane fizice

 

          Art.1- Se aproba unui plan urbanistic de detaliu, constructie P + 1 - 2E, in strada Cantarii nr.11-17, sector 6, Bucuresti, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Prezenta documentatie reprezinta regulamentul de urbanism si nu da dreptul la construire.

          Art.3- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zone ce fac obiectul prezentelor documentatii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

                       SECRETAR,

           Vasile Olaru                                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.248