Hotărârea nr. 246/1999

HOTARAREnr. 246 din 1999-10-21 HOTARIRE 246 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 246 21/10/1999
HOTARIRE 246 din 21/10/1999

HOTARIRE    246 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in  vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia tehnica de urbanism, amenajarea teritoriului - DUAT;

          - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului a C.G.M.B.;

          - Comisiile de specialitate ale C.G.M.B.;

          Tinand seama de prevederile :

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelorr, republicata in 1997;

          - Ordinul MLPAT nr.91/1991;

          - HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

          - Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicate;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Aprobarea Proiectelor Urbansce de Detaliu: Constructii pe terenuri ce sunt partial proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si partial proprietate publica, domeniu privat.

 

          Art.1- Terenurile din anexe sunt proprietate publica, domeniul privat si proprietate privata persoane fizice si juridice.

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei 1(1 pozitie) si anexei 2 (1 pozitie), care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Se aproba regulamentul de urbanism. Planurile urbanisticeaprobate nu tin loc de autorzatie de construire.

          Art.4- Schimbul de terenuri se va face in conditiile legii, cu efectuarea expertizelor de rigoare care vor fi supuse aprobarii C.G.M.B.

          Art.5- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zonele ce fac obiectul prezentelor documentatii.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                         SECRETAR,

          Vasile Olaru                                                         Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.246

Anexa nr.1 la Hotararea C.G.M.B. nr.246/21.10.1999

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

Constructii pe terenuri ce sunt partial proprietate privata a persoanelor

fizice si juridice si partial proprietate publica,

domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

Schimb de teren

 

 

Nr.

 

DENUMIREA LUCRARII

S.teren destinat

schimbului

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

1.

PUD-Cal.Grivitei nr.118A, sector 1,

S teren proprietate persoana fizica-600 mp

S = 100 mp

statie distributie

carburanti

3CA10/99

168/99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Hotararea C.G.M.B. nr.246/21.10.1999

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

Constructii pe terenuri ce sunt partial proprietate privata a persoanelor

fizice si juridice si partial proprietate publica,

domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

Terenurile vor fi concesionate fara licitatie publica

 

 

Nr.

 

DENUMIREA LUCRARII

S.teren

domeniul

pivat

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

1.

PUD-Str.Dr.Staicovici-Str.Izvor, sector 5,

S teren proprietate persoana fizica si juridica - 8135 mp

S = 35 mp

birouri si functiuni

cu caracter central

49M/1/99

214/99

 

 

 

 

                                                                                                                                       SEF SERVICIU,                                                                                                                                Ing.IOANA CHILIMAN

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                          arh.ADRIAN BOLD