Hotărârea nr. 244/1999

HOTARAREnr. 244 din 1999-10-21 HOTARIRE 244 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE
HOT. 244 21/10/1999
HOTARIRE 244 din 21/10/1999

HOTARIRE    244 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia tehnica urbanism, amenajarea teritoriului - DUAT;

          - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          - Acordul Agentiei de Protectia Mediului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului MLPAT nr.91/19991;

          - HGR nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

          - Legi administratiei publice locale nr.69/1991, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice zonale, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare

          Art.2- Terenurile aflate in domeniul privat al municipiului Bucuresti, cuprinse in PU, si pentru care se prevad constructii definitive, vor fi concesionate prin licitatie publica, conform legislatiei in vigoare.

          Art.3- Se aproba Regulamentul general de urbanism. Planurile urbanistice aprobate tin loc de autorizatie de construire.

          Art.4- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zonele ce fac obiectul prezentelor documentatii.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                        Constantin Tutunaru                                   Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.244

 

 

Anexa la HCGMB

nr.282 din 25.11.1999

 

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice Zonale

 

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

1.       PUZ - Cal.Victoriei - Orlando                         3CA7/11/99         164/99

3.       PUZ - intr.Straulesti - parcela MERCURY        3CA5/3/99           53/99

4.       PUZ - intr.Bucuresti-Magurele                         17M3/2/99          364/99                

 

                                                             

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD