Hotărârea nr. 242/1999

HOTARAREnr. 242 din 1999-09-30 HOTARIRE 242 din 30/09/1999 PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL
HOT. 242 30/09/1999
HOTARIRE 242 din 30/09/1999

HOTARIRE    242 din 30/09/1999

PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea directorului Cantinei de Ajutor Social

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal;

          Tinand seama de faptul ca postul de director al Cantinei Centrale de Ajutor Social este vacant;

          In baza prevederilor art.63(1) din Codul Muncii, ale H.G. nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, ale Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire ale salariatilor de baza in sectorul bugetar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul art.20(2) lit.”i” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Cu data prezentei, doamna GEORGESCU ELENA NINA se numeste in functia de director al Cantinei Centrale de Ajutor Social, pe o perioada de proba de 3 luni.

          Nivelul de salarizare corespunzator gradului profesional al functiei, indemnizatia de conducere, precum si celelalte drepturi cuvenite potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti.

          Art.2- La expirarea perioadei de poba, definitivarea in functia de director al Cantinei Centrale de Ajutor Social, a doamnei GEORGESCU ELENA NINA, se face prin dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti, conform legii.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                          SECRETAR,

                         Gabriel Toma                                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.242