Hotărârea nr. 240/1999

HOTARAREnr. 240 din 1999-09-30 HOTARIRE 240 din 30/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITAREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE SITUATE INTRE STATIILE DE HIDROFOR SI CONSUMATORI
HOT. 240 30/09/1999
HOTARIRE 240 din 30/09/1999

HOTARIRE    240 din 30/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABLITAREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE SITUATE INTRE STATIILE DE HIDROFOR SI CONSUMATORI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii privind Reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile situate intre

statiile de hidrofor si consumatori

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice locale nr.189/1998, art.16(5), conform caruia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, se aproba de catre consiliile locale, consilile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivelui de investitii privind Reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile situate intre statiile de hidrofor si consumatori, prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Finantarea obiectivului mentionat mai sus se va asigura din bugetul local.

         

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          

CONTRASEMNEAZA

              SECRETAR,

        Gabriel Toma                                                                         Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.240

ANEXA LA H.C.G. M.B. NR.240/30.09.1999

 

         

 

          TITULAR:           Consiliul General al Municipiului Bucuresti

          BENEFICIAR:             Consiliul General al Municipiului Bucuresti

          AMPLASAMENT:       In intravilanul municipiului Bucuresti

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

 

- Valoarea totala a investitiei                                             mii lei 66.740.000,0

   ( *preturi ianuarie 1999)

          din care:

          - constructii montaj                                                mii lei 58.789.325,0

 

- Capacitati

          - retele de distributie                                              km     11,64

- Durata de realizare a investitiei                                        luni    28

- Costuri totale anuale de exploatare                                           mii lei 3.384.845,0

- Volumul anual de apa                                                    mii mc         2.170,0

- Costul apei potabile                                                       lei/mc 1.560,0

- Profitul net anual in sistem                                             lei/mc 336.740,0

- Rata profitului net in sistem                                            %      10

- Valarea anuala a aamortismentelor pentru activitate apa potabila          mii lei 1.334.800,0

- Durata de recuperare a investitiei din profitul net si amortismentele

   aferente investitiei                                                         ani     45

 

 

 

          FINANTAREA INVESTITIEI

 

 

          Finantarea investitiei se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie conform listelor de investitii aprobate potrivit legii, conditionat de respectarea si indeplinirea cu prioritate a tuturor obligatiilor ce decurg din eventualele acorduri de imprumut extern.

 

 

 

 

 


          * Valoarea se va actualiza potrivit evlutiei ulterioare a preturilor