Hotărârea nr. 24/1999

HOTARAREnr. 24 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 24 din 01/28/1999 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1997
HOT. 24 28/01/1999
HOTARIRE numar 24 din 01/28/1999

HOTARIRE numar 24 din 01/28/1999

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1997

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                HOTARARE

         privind aprobarea contului de inchiere a exercitiului bugetar

                              pe anul 1997

 

     Analizand raportul Primarului General;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitae cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996 (art.43 si 65) si Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata (art.20, art.44, art.104 si art.105);

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."e" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetului propriu al Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997 astfel:

     (1) Veniturile bugetare si cheltuielile din alocatii de la buget

 Venituri:

     2.103.567.211 mii lei prevederi definitive

     2.130.364.868 mii lei realizari (incasari)

 Cheltuieli:

     2.103.567.211 mii lei prevederi definitive

     2.096.269.779 mii lei realizari (plati efectuate)

 Diferenta venituri - plati:                   34.095.089 mii lei

 Regularizari conform bilant ():               47.555 mii lei

 Excedent:                                    34.047.534 mii lei

     Sinteza veniturilor si platilor (cheltuielilor) - prevederi / realizari pe capitole si surse de venituri / categorii de cheltuieli este prezentata in anexa nr.1, iar cheltuielile pe ordonatori in anexa nr.2.

     (2) Cheltuielile totale din alocatii de la buget si din veniturile proprii ale institutiilor - pe articole de cheltuieli

     a) 2.148.033.596 mii lei prevederi definitive

     b) 2.119.195.022 mii lei plati efectuate

     Cheltuielili totale in structura pe articole (prevederi/plati) sunt redate in anexa nr.3, iar pe capitole bugetare in anexele 3.1. - 3.10.

     (3) Veniturile proprii ale institutiilor si cheltuieli finantate din aceste venituri

 Venituri:

     44.466.385 mii lei prevederi definitive

     25.567.897 mii lei realizari (incasari)

 Cheltuieli:

     44.466.385 mii lei prevederi

     22.925.243 mii lei realizari (plati)

 Sold:

      2.642.654 mii lei

     Detalierea pe capitole bugetare si unitati este redata in anexa nr.4.

 

     Art.2- Se aprba contul de executie al fondului de tezaur al Consiliului General al municipiului Bucuresti (anexa nr.5) astfel:

     28.929.229 mii lei sold la 31.12.1996

      7.358.955 mii lei incasari

     14.652.393 mii lei (plati)

     21.635.791 mii lei sold la 31.12.1997

 

     Art.3- Se aproba contul de executie al fondului special pentru finalizarea blocurilor de locuinte neterminate aprobat prin Ordonanta Guvernului nr.19/1994:

         880.724 mii lei sold la 31.12.1996

     161.796.088 mii lei venituri

     161.091.298 mii lei cheltuieli

       1.585.514 mii ei sold

in structura din anexa nr.6.

 

     Art.4- Se aproba conturile de executie ale fondurilor speciale pentru igienizare si salubritate, dupa cum urmeaza:

     a) Fondul special pentru igienizare (anexa nr.7):

 Venituri:

     31.600.000 mii lei prevederi definitive

     30.934.910 mii lei realizari (incasari)

 Cheltuieli:

     31.600.000 mii lei prevederi definitive

     30.757.875 mii lei realizari (plati)

 Sold:

        177.035 mii lei

     b) Fondul special pentru salubritate (anexa nr.8):

 Venituri:

     72.400.000 mii lei prevederi definitive

     59.650.534 mii lei realizari (incasari)

 Cheltuieli:

     72.400.000 mii lei prevederi definitive

     59.827.569 mii lei realizari (plati)

 Sold:

     - 177.035 mii lei

 

     Art.5- Anexele 1-8 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                 Anton Parlagi               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr.24

 

                     ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.24/28.01.1999

 

       CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR C.G.M.B. PE ANUL 1997

                  - EXECUTIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR -

 

                                                - mii lei -

===============================================================================

  DENUMIREA INDICATORILOR      PREVEDERI     PREVEDERI     VENITURI    DIFERENTE

                               INITIALE      DEFINITIVE    INCASATE     

================================================================================

V E N I T U R I               1707481890     2103567211    2133664868   26797657

VENITURI PROPRII               328180968      489319312     516116969   26797657

 

I. VENITURI CURENTE            320180968      479619312     505969045   26349733

A. VENITURI FISCALE            209250000      335854072     357388102   21534030

A1.IMPOZITE DIRECTE            189804000      300508072     319784656   19276584

IMPOZITUL PE PROFIT              2100000        3100000      10594593    7494593

IMPOZITE SI TAXE DE LA POP.     59159000       83702000      83902527     200527

Impozitul pe veniturile liber-

profesionistilor,meseriasilor

si ale altor persoane fizice

independente si asoc.familiale  30609000       50652000      51646501     994501

Taxe de timbru asupra succesi-

unilor si alte taxe de tibru

de la populatie                 26550000       32050000      31686852    -363148

Alte impozite si taxe de la

populatie                        2000000        1000000        569174     -30826

TAXA PT.FOLOSIREA TERENURILOR

PROPRIETATE DE STAT              2548000        2841500       2892450      50950

IMPOZITUL PE CLADIRI SI PE

TERENURI OCUPATE DE CLADIRI SI

ALTE CONST.,DE LA PERS.JURIDICE 41341000       44041000      48096942    4055942

TAXA ASUPRA MIJL.DE TRANSPORT

DETINUTE DE PERS.JURIDICE       10756000        8141007       7910402    -230605

ALTE IMPOZITE DIRECTE           73900000      158682565     166387742    7705177

Impozitul pe venit.realizate de

pers.fiz.si juridice nerezidente59900000      145682565     152287034    6604469

Alte incasari din impozite

directe                         14000000       13000000      14100708    1100708

A2.IMPOZITE INDIRECTE           19446000       35346000      37603446    2257446

IMPOZITUL PE SPECTACOLE          1700000        1800000       2090420     290420

ALTE IMPOZITE INDIRECTE         17746000       33546000      35513026    1967026

Taxe de timbru de la pers.jur.  17546000       33446000      35407496    1961496

Majorari si penalitati de

intarziere nevarsate la termen    100000              0             0          0

Alte incasari din impoz.indirecte 100000         100000        105530       5530

 

B. VENITURI NEFISCALE          110930968      143765240     148580943    4815703

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL

REGIILOR AUTONOME                2000000        2700000       2821967     121967

VARSAMINTE DE LA INSTIT.PUBLICE 88292500      119083000     121351876    3368876

Taxe pt.examinarea conducatorilor

de autovehicule,eliberarea

permiselor de conducere si alte

venituri privind circulatia pe

drumurile publice                3266000        4566000       5308211     742211

Varsaminte din diponibilitatile

institutiilor publice si activit.

autofinantate                      26500          17000          6428     -10572

 

Alte venituri de la institutiile

publice                         85000000      114500000     116037237    1537237

 

DIVERSE VENITURI                20638468       21982240      24407100    2424860

Venituri din recuperarea chelt.

de judecata,imputatii si

despagubiri                       490000         980000       1110742     130742

Venituri din amenzile aplicate

potrivit dispozitiilor legale    6742468        4870000       4433118     345419

Restituiri din fonduri din

finantarea bugetara locala a

anilor precedenti                3500000        6001715       6347134     345419

Venituri din concesiuni          5000000        8500000      10524815    2024815

Venituri din valorificarea unor

bunuri confiscate conf.legii        2000          50000         43612      -6388

Incasari din alte surse          4904000        1580525       1947679     367154

 

II. VENITURI DIN CAPITAL         8000000        9700000      10147924     447924

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

BUNURI ALE STATUTULUI            8000000        9700000      10147924     447924

Venituri din valorificarea unor

bunuri ale institutiilor publice 1500000         100000        145405      45405

Venituri din vanzarea locuintelor

construite din fondurile statului6500000        9500000       9927950     427950

Venituri din privatizare                         100000         74569     -25431

 

III. SUME DEFALCATE DIN VENITURILE

BUGETULUI DE STAT              457867900      502007900     502007900          0

SUME DEFALCATE DUIN IMPOZITUL

PE SALARII                     457867900      502007900     502007900          0

 

IV. SUBVENTII                  921433022     1112239999    1112239999          0

Subventii primite de bugetele

locale pt.asigurarea protectiei

sociale a populatiei pt.energie

termica si transport urban de

calatori                       463316000      673516000     673516000          0

Subventii primite de bugetele

locale pt.investitii           420632000      424902000     424902000          0

Subventii primite de bugetele

locale pt.investitii finantate

partial din imprumuturi externe 37485022       13821999      13821999          0

CHELTUIELI ALOCATE DE LA BUGET1707481890     2103567211    2096269779   -7297432

CHELTUIELI CURENTE            1172450068     1497065596    1492602887   -4462709

CHELTUIELI DE PERSONAL          39920013       44627275      42365332   -2261943

CHELT.MAT.SI SERVICII-TOTAL    465200055      581998513     580091503   -1907010

SUBVENTII                      637330000      806439808     806146051    -293757

Alocatii ptr.institut.publice   24330000       28049997      27756240    -293757

Subventii pt.acoperirea dife-

rentelor de pret si tarif      613000000      778389811     778389811          0

TRANSFERURI                     30000000       64000000      64000000          0

Traaansfer la fondul pentru

igienizare                      10000000       27000000      27000000          0

Transfer la fondul de

salubritate                     20000000       37000000      37000000          0

CHELTUIELI DE CAPITAL          529931822      606501615     603666892   -2834723

Investitii ale instit.publice  118106055      140561753     139150718   -1411035

Investiii ale regiilor autonome

si soc.comerciale de stat      411825767      465939862     464516175   -1423687

FOND DE REZERVA                  5100000

 

AUTORITATI EXECUTIVE

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET  11533493       11598300      11593554      -4746

CHELTUIELI CURENTE               8948493        9665400       9660672      -4728

CHELTUIELI DE PERSONAL           4948493        5719900       5717771      -2129

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 4000000        3945500       3942901      -2599

CHELTUIELI DE CAPITAL            2585000        1932900       1932882        -18

Investitii ale instit.publice    2585000        1932900       1932882        -18

Autoritati publice              11533493       11598300      11593554      -4746

 

INVATAMANT

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET 123000000      145500000     144099645   -1400355

CHETUIELI CURENTE              123000000      145500000     144099645   -1400355

CHELT.MATERIALE SI SERVICII    123000000      145500000     144099645   -1400355

Invatamant prescolar            20034000       22034000      21320000    -714000

Invatamant primar si gimnazial  36823000       44823000      44820800      -2200

Invatamant liceal               48613300       62856200      62770300     -85900

Invatamant profesional           5767000        5767000       5762800      -4200

Invatamant postliceal             843000         843000        843000       -100

Case de copii                    7676800        9176800       8572845    -593955

Invatamant special               3242900

 

SANATATE

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET 155000000      197200000    197059086     -140914

CHELTUIELI CURENTE             155000000      197200000    197059086     -140914

CHELT.MATERIALE SI SERVICII    155000000      197200000    197059086     -140914

Dispensare medicale             21799951       18300167     18151246     -148921

Spitale                        108398224      148864688    148890838       26150

Crese                            6852551       12198233     12185064      -13169

Leagane de copii                 4463539        4324100      4323680        -420

Servicii de ambulanta            3850098        4665000      4665000           0

Alte actiuni                     9341264        8597436      8592963        4473

 

CULTURA RELIGIE

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET  31500000       34014828     33509295     -505534

CHELTUIELI CURENTE              27000000       30785897     30315128     -470769

CHELTUIELI DE PERSONAL           1843200        1656100      1550838     -105262

CHELT.MATERIALE SI SERVICII       826800        1079800      1008050       71750

SUBVENTII                       24330000       28049997     37756240      293757

Alocatii ptr.instit.publice     14330000       28049997     37756240     -293757

CHELTUIELI DE CAPITAL            4500000        3228932      3194167      -34765

Investitii ale instit.publice    4500000        3228932      3194167      -34765

Biblioteci municipale            2690000        2690000      2521984     -168016

Muzee                            5450000        6262700      6224238      -38462

Taetre si instit.de spectacol   19650000       22319863     22036940     -282923

Scoli populare de arta            340000         460000       460000           0

Centre de conservare si valorif.

a traditiei populare              160000         225900       210093      -15807

Alte institutii si actiuni de

cultura                          3210000        2056366      2056040        -326

 

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

PENSII,AJUTOARE SI INDEMNIZATII

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET  30508460       38096451     36940050    -1156401

CHELTUIELI CURENTE              26748660       32232451     31166066    -1066385

CHELTUIELI DE PERSONAL           9749360       11288573     10462871     -825702

CHELT.MATERIALE SI SERVICII     16999300       20943878     20703195     -240683

CHELTUIELI DE CAPITAL            3759800        5864000      5773984      -90016

Investitii ale instit.publice    3759800        5864000      5773984      -90016

Camine de batrani si pensionari  2685460        2627880      2541732      -81868

Camine spital                   15176900       19827045     19211949     -615096

Cantine de ajutor social         8914800       11401730     11183362     -218368

Centre de primire a minorilor    3346800        3976407      3735715     -240692

Plasament familial                 83200          34823        34446        -377

Alte actiuni                     3012000         228846       228846           0

 

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET 706040737      852415586    848525289    -3890297

CHELTUIELI CURENTE             414784715      549521482    548325710    -1195772

CHELTUIELI DE PERSONAL          22905360       25409402     24200472    -1208930

CHELT.MATERIALE SI SERVICII    163879355      211722269    211735427       13158

SUBVENTII                      198000000      248389811    248389811           0

Subventii pt.acoperirea dife-

rentelor de pret si tarif      198000000      248389811    248389811           0

TRANSFERURI                     30000000       64000000            0           0

Transfer la fondul pentru

igienizare                      10000000       27000000     27000000           0

Transfer la fondul pentru

salubrizare                     10000000       37000000     37000000           0

CHELTUIELI DE CAPITAL          291256022      302894104    300199579    -2694525

Investitii ale instit.publice  105981255      128162472    126879442    -1283030

Investitii ale regiilor autonome

si societ.comerciale de stat   185274767      174731632    173320137     -144495

Intretinerea si repararea

strazilor                      128973500      191013211    190761080     -252131

Iluminat public                 27000000       17000000     17136546      136546

Salubritate                     20051000       37017025     37017025           0

Intretinere gradini publice     30840000       34541339     34538559       -2780

Energie termica pt.populatie   198151100      248540878    248540878           0

Locuinte                        76323858       94047719     91657101    -2390612

Alimentare cu apa,statii de

epurare                        143050498      119624464    119109255     -515209

Retele,centrale,puncte termice  32778102       42959120     42911401      -47719

Canalizare                      17276524       16339980     15692584     -647396

Alte actiuni                    31596155       51331850     51600854     -170996

 

TRANSPORT SI COMUNICATII

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET 642231000      821888679    821873639      -15040

CHELTUIELI CURENTE             415000000      530000000    530000000           0

SUBVENTII                      415000000      530000000    530000000           0

Subventii pt.acoperirea dif.

de pret si tarif               415000000      530000000    530000000           0

CHELTUIELI DE CAPITAL          227231000      291888679    291873639      -15040

Investitii ale instit.publice     680000         680449       677602       -2847

Investitii ale regiilor autonome

si societatilor comerciale     226551000      191208230    291196037       18193

Transport in comun             642231000      821888679    821873639      -15040

 

ALTE ACTIUNI

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET   2568200        2853366      2669221     -184145

CHELTUIELI CURENTE               1968200        2160366      1976580     -183786

CHELTUIELI DE PERSONAL            473600         553300       433390     -119920

CHELT.MATERIALE SI SERVICII      1496600        1607066      1543200      -63866

CHELTUIELI DE CAPITAL             600000         693000       692641        -359

Investitii ale instit.publice     600000         693000       692641        -359

Comandamente militare             600000         554006       549140       -4866

Protectie civila                  868200        1351460      1308552      -42908

Alte actiuni                     1100000         947900       811529     -136371

 

FOND DE REZERVA                  5100000

 

DIFERENTEA VENITURI-PLATI                                   34095089

REGULARIZARE CONFORM BILANT                                    47555

EXCEDENT                                                    34047534

--------------------------------------------------------------------------------

 

                    ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.24/28.01.1999                          

 

       CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 1997

    - EXECUTIA CHELTUIELILOR PE ORDONATORI/BENEFICIARI DE CREDITE BUGETARE -

 

                                                              - mii lei -

================================================================================

    DENUMIREA INDICATORILOR              PREVEDERI         PLATI      DIFERENTE

                                  INITIALE   DEFINITIVE   EFECTUATE     

================================================================================

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET   1707481890  2103567211   2096269779    -7297432

CHELTUIELI CURENTE               1172450068  1497065596   1492602887    -4462709

CHELTUIELI DE PERSONAL             39920013    44627275     42365332    -2261943

CHELT.MATERIALE SI SERVICII-TOTAL 465200055   581998513    580091504    -1907009

SUBVENTII                         637330000   806439808    806146051     -293757

Alocatii pt.instit.publice         24330000    28049997     27756240     -293757

Subventii pt.acoperirea diferentelor

de pret si tarif                  613000000   778389811    778389811           0

TRANSFERURI                        30000000    64000000     64000000           0

Transfer la fondul pt. igienizare  10000000    27000000     27000000           0

Transfer la fondul pt.salubritate  20000000    37000000     37000000           0

CHELTUIELI DE CAPITAL             529931822   606501615    603666892    -2834723

Investitii ale instit.publice     118106055   140561753    139150718    -1411035

Invest.ale regiilor autonome si

societ.comerciale de stat         411825767   465937862    465939862    -1423687

FOND DE REZERVA                     5100000

 

INSPECTORATUL SCOLAR

 

CHELT.DIN ALOCATII DE LA BUGET    123000000   145500000    144099645    -1400355

CHELTUIELI CURENTE                123000000   145500000