Hotărârea nr. 238/1999

HOTARAREnr. 238 din 1999-09-30 HOTARIRE 238 din 30/09/1999 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ALUNIS" S.A.
HOT. 238 30/09/1999
HOTARIRE 238 din 30/09/1999

HOTARIRE    238 din 30/09/1999

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE"ALUNIS"S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale”ALUNIS” S.A.

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Evidenta Proprietatii, Departamentului de Urbanism s Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “ALUNIS” S.A. , in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991. modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998, precum si Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate cu Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat si

          In temeiul art.20 alin.2 lit.”g” combinat cu art.28 alin.1 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 510,07 m.p., din care:

          - 460,60 m.p. - supafata exclusiva si

          - 49,47 m.p. - cota parte indiviza, afata in administrarea Societatii Comerciale “ALUNIS”S.A la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

          Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

       SECRETAR,

           Gabriel Toma                                                                    Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.238

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

 

 

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. “ALUNIS” S.A.

 

Anexa la raport

 

 

Nr.

crt

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(conform anexei nr.2)

SUPRAFATA SOLICITATA

( m.p. )

1.

Bd.Tineretului nr.1,bl.5,sect.4

Restaurant “Tineretului”

- proces-verbal de receptie preliminara nr.288 bis/1983 si nr.277/18.07.1984

- proces verbal de integrare in circuitul comercial nr.834/12.02.1985, aprobat de Directia Generala Comerciala

- 460,60 mp- suprafata exclusiva

-   49,47 mp- cota parte indiviza

TOTAL SUPRAFATA SOLICITATA:

- 510,07 mp- din care

- 460,60 mp- suprafata exclusiva

-   49,47 mp- cota parte indiviza