Hotărârea nr. 237/1999

HOTARAREnr. 237 din 1999-09-30 HOTARIRE 237 din 30/09/1999 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUIDE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PANDURI"S.A.
HOT. 237 30/09/1999
HOTARIRE 237 din 30/09/1999

HOTARIRE    237 din 30/09/1999

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PANDURI" S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

asupra terenurilor aflate in patrimoniul

Societatii Comerciale”PANDURI” S.A.

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Evidenta Proprietatii, Departamentului de Urbanism s Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “PANDURI” S.A. , in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991. modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998, precum si Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate cu Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat si

          In temeiul art.20 alin.2 lit.”g” combinat cu art.28 alin.1 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 20.254,76 m.p. - suprafata exclusiva, aflat in administrarea Societatii Comerciale “PANDURI”S.A., la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       

CONTRASEMNEAZA

     SECRETAR,

         Gabriel Toma                                                                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.237

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.237/30.09.1999

 

 

TABEL

 

CU SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C.”PANDURI”S.A

 

 

ADRESA

AMPLASAMENT

TITLURI ASUPRA

TERENURILOR

(cf.anexa 2 din documentatie)

SUPRAFATA DE TEREN

Inscrisa in anexa nr.2

Exclusiva/indiviza  (m.p.)

 

OBS.

Complex Comercial

Agroindustrial

“RAHOVA-CHIRIGIU”

-Autorizatie pentru executare lucrari nr.7-R/ 13.12.88,eliberata de CE al C.P.M.B.

- Acord unic nr.2371/Ind.III.A/08.12.1988 incheiat intre C.E. al C.P.M.B. si Directia Generala Comerciala - ICL Alimentara  5

- Decretul nr.251/1988 privind aprobarea unor masuri pentru inceperea executiei lucrarilor la unele obiective de investitii din municipiul Bucuresti

20.254,76 m.p.

suprafata exclusiva

Aviz

DUAT

 

TOTAL:

20.254,76 M.P.

suprafata exclusiva