Hotărârea nr. 235/1999

HOTARAREnr. 235 din 1999-09-16 HOTARIRE 235 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI MIC SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 295/2008
HOTARARE nr. 235 din 16/09/1999
HOTARIRE 235 din 16/09/1999

HOTARIRE    235 din 16/09/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI MIC

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

ale Teatrului Mic

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal, prin care se propune aprobarea organigramei  si numarului de personal ale Teatrului Mic;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154-1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului Mic cu un numar total de personal de 157, in limita fondurilor alocate din bugetul local conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              

CONTRASEMNEAZA

                        SECRETAR,

         Mihai Bancila                                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.235

 

 

 


CONSILIUL GENERAL AL  MUNIPIULUI BUCURESTI                                                                                                      ANEXA LA HOTARAREA NR.235/16.09.1999

 

 

TEATRUL MIC BUCURESTI

ORGANIGRAMA

 

 


                                                                                                                                     DIRECTOR

 


                                                                                                                  DIRECTOR ADJUNCT                                                      CONTABIL SEF

 

 


BIROU RESURSE         COMPARTIMENT            SECTIA                BIROU ORGANIZ           ATELIER                   BIROU                         BIROU

       UMANE                          ARTISTIC               EXPLOATARE            SPECTACOLE          PRODUCTIE       CONTABILITATE     ADMINISTRATIV

  SALARIZARE                      SCENE                                                                                               FINANCIAR          APROVIZIONARE

   CONTENCIOS

 


                                                             FORMATIE     FORMATIE     FORMATIE          FORMATIE     FORMATIE     FORMATIE                               COMPARTIM.

                                                                    MUNCIT.          MUNCIT.         MUNCIT.               MUNCIT.         MUNCIT.         MUNCIT.                                    DESERV.GEN.

 

TOTAL POSTURI 157 din care FUNCTII DE CONDUCERE:1