Hotărârea nr. 234/1999

HOTARAREnr. 234 din 1999-09-16 HOTARIRE 234 din 16/09/1999 PRIVIND STABILIREA DE INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU PRESTATORII DE SERVICII PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.54/1997
HOT. 234 16/09/1999
HOTARIRE 234 din 16/09/1999

HOTARIRE    234 din 16/09/1999

PRIVIND STABILIREA DE INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU PRESTATORII DE SERVICIU PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B.NR.54/1997

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind stabilirea de indicatori de performanta pentru prestatorii de servicii publice din municipiul Bucuresti si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 54/1997

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorilor, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice, privind oportunitatea si necesitatea introducerii indicatorilor de performanta in contractele dintre municipalitate si prestatorii de servicii publice ce isi desfasoara activitatea in municipiul Bucuresti, precum si imbunatatirea calitatii acestor servicii si indeplinirii intocmai a obligatiilor contractuale;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”c”, “k” si “m”, ale art.28(1) si ale art.31 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba completarea regulilor generale ale organizarii, functionarii si dezvoltarii publice din municipiul Bucuresti aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.54/1997 cu regula cuantificarii serviciilor publice prestate, care cuprinde urmatoarele prevederi:

          a) rezultatul activitatii serviciilor publice efectuate in regim de administrare directa sau gestiune delegata se masoara pe baza de indicatori de performanta ce vor cuantifica in mod adecvat nivelul serviciilor (“NS”) prestate la utilizatori/consumatori;

          b) programele anuale ale administratiilor proprii si contractele dintre municipalitatesi prestatorii/concesionarii serviciilor publice delegate vor contine obligatoriu nivele de servicii bazate pe indicatori de performanta, termene de realizare a acestora si penalitati prevazute pentru neindeplinire, pentru toata durata programelor sau contractelor;

          c) Primaria Municipiului Bucuresti va organiza sistemul de monitorizare si evaluare a calitatii serviciilor publice din municipiul Bucuresti pe baza indicatorilor de performanta.

          Art.2- Indicatorii de performanta sunt grupati in urmatoarele categorii:

          A. - indicatoriu economici: tarife si alti indicatori de eficienta;

          B. - indicatori de calitate ai serviciului, respectiv:

                   a) indicatori tehnici;

                   b) indicatori de mediu;

                   c) indicatori de calitate specifica ai serviciului;

                   d) indicatori de servire a consumatorului.

          Art.3- In termen de 90 de zile de la aprobarea prezentei hotarari, primarul general al municipiului Bucuresti va prezenta spre aprobare C.G.M.B. nivelele de servicii pe baza de indicatori de performanta cuantificabili, propuse pentru toate serviciile publice aflate sub autoritatea C.G.M.B. si organizarea autoritatii locale de monitorizare a indicatorilor de calitate prevazuti la pct.2B, corespunzator nivelelor de servicii propuse.

          Serviciile publice locale aflate sub autoritatea C.G.M.B. vor prezenta Consiliului un raport anual privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          

CONTRASEMNEAZA

               SECRETAR,

         Mihai Bancila                                                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.234