Hotărârea nr. 232/1999

HOTARAREnr. 232 din 1999-09-16 HOTARIRE 232 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI NECESARE CONTRACTARII PRIN LICITATIE PUBLICA A ACTIVITATII DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE SI INTRETINERE MULTIANUALA A STRAZILOR DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 232 16/09/1999
HOTARIRE 232 din 16/09/1999

HOTARIRE    232 din 16/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI NECESARE CONTRACTARII PRIN LICITATIE PUBLICA A ACTIVITATII DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE SI INTRETINERE MULTIANUALA A STRAZILOR DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor necesare contractarii prin licitatie publica

a activitatii de executie a lucrarilor de reabilitare si intretinere multimanuala

a strazilor de pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunrea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice, Hotararii Guvernului nr.592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, Ordinului nr.784-34/N/31.05.1998 - al ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul - cadru de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor de adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor, modificat prin Ordinul nr.553/5.367NN/10.06.1999 - al ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”c” si “g” si art.85, combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Articol unic - Se aproba documentatia necesara contractarii prin licitatie publica a activitatii de executie a lucrarilor de reabilitare si intretinere multimanuala a strazilor de pe teritoriul municipiului Bucuresti prin administratia strazilor, prevazuta in anexele nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

         Mihai Bancila                                                                         Ovidiu Predescu

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.232

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.232/16.09.1999

 

CAIET  DE  SARCINI

 

pentru contractarea prin licitatie publica a lucrarilor de reabilitare si

intretinere multimanuala a strazilor de pe teritoriulul municipiului Bucuresti

 

          Cap.I - Obiectul contractarii

 

          1.1. Obiectul contractarii constituie activitatea de executie a lucrarilor de reabilitare, respectiv de intretinere ulterioara perioadei de garantie a strazilor din Municipiul Bucuresti.

          1.2. Descrierea obiectului contractului:

          - denumirea strazii

          - limite

          - elemente geometrice ale strazii

          - elemente tehnice ale sistemului rutier.

          1.3. Elaborarea si eliberarea documentatiei tehnice care sta la baza reabilitarii se asigura de catre beneficiar (Administratia Strazilor) pe cheltuiala acestuia.

          In obiectul lucrarii se prevad / nu se prevad lucrari de incadrare cu borduri respectiv reabilitarea - intretinerea trotuarelor, a pastilelor de dirijare a circulatiei.

          1.4. In baza prezentului caiet de sarcini se stabileste ca beneficiarul (Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Strazilor) se numeste investitor respectiv contractul - antreprenor.

 

          Cap.II- Executia lucrarilor

 

          2.1. Investitorul contracteaza activitatea de executie a lucrarilor de reabilitare, respectiv intretinere ulterioara  perioadei de garantie a strazilor din municipiul Bucuresti prin licitatie publica, in conditiile prevazute de lege (OG 12/1993, privind achizitiile de bunuri si investitii publice; HG 592/1993, pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, Normele metodologice 784.34/N din 31.05.1998 si modificarile la Norme 553/5367 N.N. din 10.06.1999), respectiv prevederile documentelor avizate MLPAT, aprobate de CTE-Administratia Strazilor.

          2.2. Lucrarea cupinde doua parti:

          a) reabilitarea partii carosabile conform proiectului si caietului tehnic de sarcini aferent acestuia.

          Lucrarea va avea o garantie de 3 ani de la data receptiei preliminare (P.I.F.), perioada in care antreprenorul este obligat sa execute remedierile constatate la receptia preliminara cat si cele aparute pe parcurs, pe cheltuiala proprie.

          b) intretinerea partii carosabile pe o perioada de 4 ani, mentinandu-se aspectul si conditiile tehnice existente in momentul receptiei finale, se va executa, pe cheltuiala antreprenorului.

          Antreprenorul va primi in perioada de intretinere (anii de la 4 la 7) o suma forfetara anual, care se stabileste procentual fata de valoarea lucrarii de reabilitare.

          c) Antreprenorul este obligat sa ridice la cota capacele pentru caminele de vizitare anterior turnarii ultimului strat in sistemul rutier respectandu-se prevederile din pogramul referitor la prefabricatele din beton.

          2.3. Lucrarile inscrise la pct.2.2. (a, b, c,) se contracteaza de catre antreprenor, care poate acorda in subantrepriza o parte din lucrare (nu mai mult de 30% din valoare), cu acordul investitorului .

          Subantrepriza (categoriile de lucrari) va fi stabilita la data licitatiei si va fi mentionata in contract.

          2.4. Atacarea si finalizarea lucrarii de reabilitare se va face pe baza de program prezentat in oferta si acceptat de investitor si va respecta normativul M.L.P.A.T. referitor la urmarirea executiei pe faze si a calitatii lucrarii.

          2.5. Investitorul urmareste executia lucrarii efectuata de antreprenor in conformitate cu continutul documentelor tehnice si a normativului referitor la calitate prin consultanta atestata de M.L.P.A.T.

 

          Cap.III- Drepturi si obligatii ale partilor

 

          3.1. Antreprenorul are obligatia pe perioada de executie a lucrarii sa asigure continuitatea traficului rutier in conditii optime.

          3.2. Pe intreaga perioada contractata (garantie + perioade de intretinere) antreprenorul are obligatia intretinerii carosabilului astfel incat sa se indeplineasca criteriile de performanta de mai jos:

          a) sa nu existe mai mult de 2 fisuri deschise (transversale sau longitudinale) pe o lungime de 15 metri de strada.

          b) sa nu existe mai mult de 1 m de faianta pe o lungime de 15 m de strada.

          c) sa nu existe fagas cu adancime mai mare de 2 cm, masurate in orice sectiune din carosabil.

          d) sa nu existe mai mult de 15 mp parte carosabila valurita cu denivelari mai mari de 2 cm pe o suprafata de 100 mp din carosabil, intr-o zona oarecare.

          e) sa nu existe mai mult de 2 gropi pe 150 mp cu dimensiunea de 10x10 cm si adancimea de maxim 3 cm.

          f) sa nu existe variatii mai mari de + 3mm sau - 3 mm in sens transversal sau longitudinal / dreptar 3m.

          g) sa nu existe stagnari de apa la rigole, pe o perioada mai lunga de 10 minute de la incetarea ploii, imputabile starii, sau profilului sistemului rutier al carosabilului.

          Nerespectarea criteriilor de performanta de mai sus atrage dupa sine penalizarea antreprenorului.

          3.3. Antreprenorul va executa toate lucrarile de drumuri aferente interventiilor la retelele edilitare subterane, intervenientul fiind obligat sa contracteze orice gen de inteventie cu antreprenorul.

          Raspunderea pentru denivelari, tasari sau alte deteriorari revine antreprenorului.

          3.4. Antreprenorul este obligat sa pastreze integritatea patrimoniului a retelelor de apa, canalizare, gaze, retelele electrice si telefonice, arterele magistrale ce traverseaza zona (artere de apa, canale colectoare, galerii termoficare), retelele energetice si calea de rulare ale RATB - dupa caz.

          3.5. Antreprenorul este obligat sa respecte protectia mediului.

          3.6. Deszapezirea pe perioada de 7 ani se efectueaza de catre antreprenor, pe cheltuiala proprie, asigurandu-se permanent buna desfasurare a circulatiei.

          Semnalizarea zonelor de interventie si raspunderea pentru accidentele de circulatie din vina starii carosabilului revine antreprenorului.

          3.7. Antreprenorul poate renunta la contract in cazul in care investitorul nu isi respecta obligatiile financiare prevazute in contract.

 

          Cap.IV- Oferta financiara

 

          Oferta financiara se face de catre participantii la licitatie avand in vedere caietul de sarcini si va cuprinde valoarea ce reprezinta totalul costurilor lucrarilor de reabilitare si a lucrarilor de intretinere pe anii de la 4 la 7.

 

          Cap.V- Durata contractarii

 

          Durata contractarii (reabilitare + intretinere ) este de 7 ani cu dreptul de prelungire pentru o perioada egala, cu cel mult, jumatate din durata sa initiala, prin renegocierea contractului.

 

          Cap.VI- Obligatiile financiare ale antreprenorului

 

          6.1. Ori de cate ori antreprenorul nu realizeaza unul din criteriile de performanta mentionate la punctul 3.2.va fi penalizat cu o suma egala cu 1% din valoarea totala ofertata.

          6.2. Antreprenorul va depune intr-un cont blocat de investitor garantia de buna executie, astfel valorile procentuale din oferta totala sunt:

                   6% la receptia preliminara

                   2% la 3 ani de la receptia preliminara

                   2,7% la 4 ani de la receptia preliminara

                   2,6% la 5 ani de la receptia preliminara

                    3,6% la 6 ani de la receptia preliminara

          6.3. Ori de cate ori antreprenorul nu realizeaza prevederile articolului 3.4.  va fi penalizat cu o suma egala cu 2% din valoarea totala ofertata.

 

          Cap.VII- Obligatiile financiare le investitorului

 

          7.1. Platile pentru lucrari se efectueaza procentual din valoarea totala ofertata, astfel:

                   12% avans

                   49% la receptia preliminara

                   6% la 4 ani de la receptia preliminara

                   12% la 6 ani de la receptia preliminara

                   12% la 7 ani de la receptia preliminara

          7.2. Deblocarea garantiilor de buna executie in favoarea antreprenorului se va face astfel (procente din valoarea totala ofertata):

                   6% la 3 ani de la receptia preliminara

                   2% la 4 ani de la receptia preliminara

                   2,7% la 5 ani de la receptia preliminara

                   3,6% la 6 ani de la receptia preliminara

                   3,6% la 7 ani de la receptia preliminara

         

          Cap.VIII- Dispozitii finale

 

          8.1. Valoarea totala ofertata va fi indexata la datele de regularizare a platilor cu coeficientul de reactualizare al preturilor.

          8.2. Tabelul face parte integranta din prezentul CAIET DE SARCINI.

 

 

 

                                                            INVESTITOR,

 

 

 

 


 

Anexa la CAIETUL DE SARCINI

 

 

 

OBLIGATII FINANCIARE ALE PARTILOR

Procente din valoarea totala ofertata

 

 

 

Termene/Plati

Anul

Avans achitat de

investitor

Garantii depuse de

antreprenor

Plati ale investitorului

pentru lucrari

Deblocarea garantiilor

depuse de antreprenor

TOTAL

La inceputul lucrarilor

 

+12%

-

-

-

+12%

Receptia preliminara a lucrarii

0

-

-6%

+49%

-

+43%

 

1

-

-

-

-

-

 

2

-

-

-

-

-

Receptia definitiva la 3 ani de la

receptia preliminara

3

-

-2%