Hotărârea nr. 23/1999

HOTARAREnr. 23 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 23 din 28/01/1999 privind modul de decontare a cheltuielilor aferente functionarii cismelelor publice
HOT. 23 28/01/1999
HOTARIRE numar 23 din 28/01/1999

HOTARIRE numar 23 din 28/01/1999

privind modul de decontare a cheltuielilor aferente functionarii cismelelor publice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                            HOTARARE

 

 

               privind modul de decontare a cheltuielilor

                aferente functionarii cismelelor publice

 

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.20, lit."k" si art.28 Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata;

 

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

                            H o t a r a s t e:

 

 

 

Art.1 - Cismelele publice amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti se afla si raman in administrarea, intretinerea si exploatarea Regiei Generale de Apa Bucuresti.

 

Art.2 - Cheltuielile reprezentand consumul de apa al cismelelor publice, vor fi suportate de Administratiile Domeniului Public ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

Art.3 - Decontarea cheltuielilor prevazute la art.2 din prezenta hotarare se va face lunar catre Regia Generala de Apa Bucuresti, avand la baza consumul de apa la cismelele publice calculat in functie de numarul acestora si pentru consum specific de 6 m.c./zi pentru o cismea publica simpla, respectiv 2,5 m.c./zi pentru o cismea cu inchidere automata.

      Administratiile Domeniului Public ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor include aceste cheltuieli in bugetele proprii de venituri si cheltuieli.

 

Art.4 - Pe data prezentei, prevederile Deciziei nr.872/1979 a Comitetului Executiv al C.P.M.B. isi inceteaza aplicabilitatea.

 

Art.5 - Finantarea obiectivelor prevazute la art.1 si decontarea prevazuta la art.2, se face din surse proprii ale Administratiilor Domeniului Public, credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                                SECRETAR,

                                                      Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr. 23