Hotărârea nr. 229/1999

HOTARAREnr. 229 din 1999-09-16 HOTARIRE 229 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SUBSTATIE ELECTRICA DE TRACTIUNE DEPOUL VICTORIA ", MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 229 16/09/1999
HOTARIRE 229 din 16/09/1999

HOTARIRE    229 din 16/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SUBSTATIE ELECTRICA DE TRACTIUNE DEPOUL VICTORIA",MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

“Substatie electrica de tractiune Depoul Victoria”, municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentul Transport Public Cai de Comunicatii si al Departamentului Economic prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Substatie electrica de tractiune Depoul Victoria”, municipiul Bucuresti;

          Luand in consideratie avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.16(1) si (5) si art.17 din Legea nr.189/1998. privind finantele publice locale si

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”e” si “m” si art.87, combinat cu art.28(1) si (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Substatie electrica de tractiune Depoul Victoria”, municipiul Bucuresti, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

             SECRETAR,

          Mihai Bancila                                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.229

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.229/16.09.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“SUBSTATIE ELECTRICA DE TRACTIUNE DEPOUL VICTORIA ”

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

TITULAR:           CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BENEFICIAR:             CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AMPLASAMENT:       Bucuresti, str.Mexic nr.19, in incinta depoului Victoria

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 

- Valoarea totala a investitiei:                                            mii lei           13.100.000*)

   (in preturi luna dec.1998)

    din care:

    constructii montaj                                                        mii lei           5.650.000

 

- Capacitati:

 

· substatie                                                             1 x 1800 A

· cabluri de c.c.                                                              1,5 km

· cabluri de 20 kV                                                           2,4 km

· cabluri de telemecanica                                                 7,5 km                                              

 

- Durata de realizare a investitiei:                                       luni              9

 

 

FACTORI DE RISC

 

          Cladirea va fi dimensionata pentru o sarcina seismica corespunzatoare zonei seismice de calcul “C” si perioadei de colt Tc = 1,5 sec., conform prevederilor Normativului P100/1992.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor aprobate  potrivit legii.

 

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.