Hotărârea nr. 223/1999

HOTARAREnr. 223 din 1999-09-16 HOTARIRE 223 din 16/09/1999 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI TERENIN SUPRAFATA DE 14.467 M.P. CONFORM PUZ APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 186/1999
HOT. 223 16/09/1999
HOTARIRE 223 din 16/09/1999

HOTARIRE    223 din 16/09/1999

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL UNUI TEREN IN SUPAFATA DE 14.467M.P.CONFORM PUZ APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B.NR.186/1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat

al municipiului Bucuresti al unui teren in suprafata de 14,467 m.p.

conform PUZ aprobat de H.C.G.M.B. nr.186/1999,

situat in zona Casei Presei Libere, sector 1, si concesionarea acestuia in vederea

executarii unor constructii de birouri si parking subteran

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a prmarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazzand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.10, 14, 19 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, Legea nr.219/1998, art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20, lit.”g”, art.28, alin.2 si art.84 al Legii privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti al unui teren, in suprafata de 14,467 m.p., situat in zona Casei Presei Libere, sector 1, necesar executarii unor constructii de birouri si parking subteran si concesionarea prin licitatie publica a acestui teren, conform PUZ aprobat prin H.C.G.M.B. nr.186/1999.

          Licitatia se va organiza de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia de Investitii.

 

          Art.2- Concesionarea se aproba pe o perioada de 49 de ani.

 

          Art.3- Valoarea de pornire a licitatiei se va determina de catre Departamentul Patrimonu Imobiliar la data publicarii anuntului in presa, in baza metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, aprobata prin H.C.G.M.B. nr.218/1997.

 

          Art.4- Componenta Comisie de evaluare a ofertelor este stabilita prin H.C.G.M.B. nr.202/1999.

 

          Art.5- Departamentul Patrimoniu Imobiliar va perfecta contractul de concesiune conform H.C.G.M.B. nr.202/05.08.1999, prin Directia Generala de Investitii, urmarirea platii taxei anuale de concesiune urmand a se realiza de catre Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR,

           Mihai Bancila                                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.223