Hotărârea nr. 220/1999

HOTARAREnr. 220 din 1999-09-16 HOTARIRE 220 din 16/09/1999 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA, PRIN EXTINDEREA LA CONSTRUCTIA EXISTENTA A HOTELULUI "MAJESTIC" A UNUI TEREN APARTINAD DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 220 16/09/1999
HOTARIRE 220 din 16/09/1999

HOTARIRE    220 din 16/09/1999

PRIVIND CONCESIONAREA,FARA LICITATIE PUBLICA,PRIN EXTINDERE LA CONSTRUCTIA EXISTENTA A HOTELULUI "MAJESTIC" A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNCIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea, fara licitatie publica,

prin extindere la constructia existenta a hotelului “MAJESTIC”

a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti

conform PUD aprobat prin HCGMB nr.160/1998, in suprafata de 140 m.p. situat in Calea Victoriei nr.38, sector 1

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.12, lit.”b” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, ale Legii privind regimul oncesiunilor   nr.219/1998 si ale art.5 din H.C.G.M.B. nr.202/1999 si

          In temeiul prevederilor art.20, lit.”g”, art.28, alin.2 si art.84, alin.1 al Legii privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

          Art.1- Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, catre S.C. “MAJESTIC” S.A. a terenului situat in Calea Victoriei nr.38, sector 1, in suprafata de 140 m.p., identificat conform planurilor din anexele 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare, in vederea extinderii hotelului “MAJESTIC”.

          Art.2- Concesionarea  se aproba pe o perioada de 49 de ani.

          Art.3- Redeventa concesiunii calculata in baza metodologiei aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 218/1997 este de 64.577.856 lei/an fara TVA reprezentand 4.004 USD/an la care se adauga un comision de 1 o/o calculat la pretul concesiunii.

          Art.4- Departamentul Patrimoniu Imobiliar va perfecta contractul de conceisune conform H.C.G.M.B. nr.202/05.08.1999, prin Directia Generala de Investitii, urmarirea redeventei anuale urmand a se realiza de catre Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR,

         Mihai Bancila                                                                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.220