Hotărârea nr. 217/1999

HOTARAREnr. 217 din 1999-08-19 HOTARIRE 217 din 19/08/1999 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CLMB NR. 14/30.03.1995 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE APROBARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULI SI A HCGMB NR.8/30.01.1997 MODIFICAT ART. 6 AL ANEXEI NR. 1 PRIN HCGMB NR. 343/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 292/2013
HOTARARE nr. 217 din 19/08/1999
HOTARIRE 217 din 19/08/1999

HOTARIRE    217 din 19/08/1999

PRIVIND MODIFICAREA SI CMPLETAREA HOTARARII CLMB NR.14/30.03.1995 PRIVIND APROBAREA MRTODOLOGIEI DE APROBARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI SI A HCGMB NR.8/30.01.1997

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIULL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii CLMB nr.14/30.03.1995 privind

aprobarea Metodologiei de aprobare a documentatiilor de urbanism si

amenajarea teritoriului si a HCGMB nr.8/30.01.1997

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul DUAT, prin care se propune aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a Comisie tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului”;

          Tinand seama de prevederile art.2(2) si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          In temeiul art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(1) din Legea adiministratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.I- Titlul si articolele 1, 2 si 3 din HCLMB nr.14/30.03.1995 si articolul unic din HCGMB nr.8/30.01.1997 se modifica, dupa cum urmeaza:

          1. Titlul hotararii va avea urmatorul cuprins:

          “Hotarare privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a Comisie tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului” si a “Procedurii privind metodologia de avizare si aprobare a documentatiilr de urbanism si amenajarea teritorului”.

          2. Articolul 2 din HCLMB nr.14/1995, asa cum a fost modificata prin articolul unic al HCGMB nr.8/1997, se modifca si se renumeroteaza, devenind articolul 1, cu urmatorul cuprins:

          Art.1- Se constituie Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului (CTUAT) de pe langa Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (DUAT) si se aproba Regulamentul de organizare si functionare (ROF) al acesteia, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare”.

          3. Articolul 1 din HCLMB nr.14/1995 se modifica si se remunereaza, devenind articolul 2, cu urmatorul cuprins:

          Art.2- Se aproba “Metodologia de avizare si aprobare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritorului”, cuprins in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare”.

          4. Art.3 din HCLMB nr.14/1995 va avea urmatorul cuprins:

          Art.3 - Membri CTUAT vor fi remunerati din fondurile prevazute in bugetul DUAT, aprobate de CGMB.

          5. Dupa articolul 3 se introduc articolele 4 si 5 cu urmatorul cuprins:

          Art.4 - Primarul general va numi componenta CTUAT, prin dispozitie, valabila pentru o perioada de un an, emisa in luna septembrie a fiecarui an caendaristic, la propunerea arhitectului sef”.

          Art.5 - Departamentul de Urbanaism si Amenajarea Teritoriului, Departamentul Economic si Directia de Administratie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari”.

          Art.II - HCLMB nr.14/1995, privind aprobarea “Metodologiei de aprobare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritorului”, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Consiliului General al municipiului Bucuresti, dandu-se taxelor o noua  numerotare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                              SECRETAR,

         Gheorghe Pasca                                                                  Ovidu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.217/19.08.1999

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A

COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

A. GENERALITATI

 

          Art.1- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (denumita in continuare CTUAT) este un organism tehnic cu functiune consultativa, organizat pentru analizarea problemelor  de urbanism si amenajarea teritoriului municipiului Bucuresti’

          Art.2- CTUAT functioneaza pe langa Departamentul de Urbanism si Amenajare Teritoriului (denumit in continuare DUAT), in baza prezentului Regulament, aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB);

          Art.3- Componenta CTUAT este numita pin Dispozitie a Primarului General al Capitalei, pentru o perioada de 1 an, in luna septembrie a fiecarui an calendaristic, la propunerea arhitectului sef.

 

B. ATRIBUTII

 

          Art.4- CTUAT sprijina activitatea DUAT in domeniul ei de activitate.

          Art.5- CTUAT analizeaza documentatiile si reglementarile de urbanism si amenajarea teritoriului ce urmeaza a fi inaintate de DUAT catre CGMB spre aprobare, potrivit legii.

 

C. ORGANIZAREA

 

          Art.6- CTUAT este compus din maximum 7 specialisti in domeniul urbanistic numiti pe baza de “curricuum vite” si experienta in domeniu, atestata prin lucrari. Consilierii CGMB, salaratii administratiei locale sau membrii altor comisii de avizare organizate pe langa institutiile administratiei centrale sau locale nu pot fi membrii ai CTUAT.

          Art.7- La sedintele si actiunile CTUAT sunt invitati permanenti sefii de servicii din DUAT, conducerea si specialistii Centrului de Proiectare Urbana, arhitectii sefi de sectoare, reprezentanti ai Oficiului National de Cadastru, MLPAT, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului. Pentru activitati deosebite pot fi invitati ad-hoc alti specialisti, oameni de cultura, conducatori de organizatii implicati in domeniu.

          Art.8- Comisia est indrumata de un presedinte prin rotatie dintre membrii acesteia. Secretariatul comisiei revine arhitectului sef si arhitectilor sef adjuncti.

 

D. FUNCTIONARE

 

          Art.9- CTUAT isi desfasoara activitatea in sedinte saptamanale sau programate in functie de materialul supus analizei, pe baza unui program, continand lista documentatiilor specifice propuse pentru analizare, semnata de arhitectul sef.

          Art.10- Convocarea membrilor si a invitatilor se va face de catre secretariatul CTUAT.

          Art.11- Delberarile sunt valabile cand este intrunita majoritatea membrilor CTUAT. Adoptarea concluziilor rezultate din analiza documentatiilor s eva face prin vot deschis, fiind necesar acordul majoritatii membrilor prezenti.

          Art.12- Fiecare documentatie este insotita de un referat prezentat de secretarul colectivului, continand punctul de vedere al DUAT.

          Art.13- Documentatiile pot fi prezentate de catre autorii lor in cazuri exceptionale de catre secretarul comisiei.

          Art.14- Membrii CTUAT, autori de documentatii, nu participa la votarea concluziilor legate de popriie lucrari.

          Art.15- Continutul deliberarile va fi notat de catre secretar intr-un registru de procese-verbale. Continutul inregistrarilor este deschis publicului.

          Art.16- Presedintele si secretarii CTUAT sau ai colectivelor componente nu au drept de vot.

          Art.17- Avizele tehnice favorabile ale DUAT, cuprinzand punctele de vedere ale CTUAT vor fi inaintate la CULPAT, pentru avizare si includere in proiecte de hotarare, in vederea promovarii lor spre aprobare de catre CGMB.

 

E. DISPOZITII FINALE

 

          Art.18- Primarul General, la propunerea conducerii DUAT, poate sa renunte la serviciile membrilor CTUAT, care nu se incadreaza in prevederile prezentului regulament, sau pentru urmatoarele motive:

          - absentarea repetata neanuntata. care face imposibila realizarea cvorumului (Capitolul D, art.11)

          - schimbarea statutului, in sensul ca devine membru  administratiei locale sau al Consiliului General (Capitolul C, art.6)

          - transferul profesional intr-un alt domeniu de activitate

          - nerespectarea deciziilor administratiei locale si a legilor tarii.

          Art.19-   Regulementul de organizare si functionare a CTUAT, poate fi modificat la propunerea majoritatii CTUAT si a conducerii DUAT, cu aprobarea CGMB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.217/19.08.1999

 

PROCEDURA PRIVIND AVIZAREA SI APROBAREA

DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

          1. -  Documentatiile de urbanism si amenjarea teritoriului inainte de aprobarea Consiliului General, care corspund prevederilor legale, vor fi analizate si avizate la nivelul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritorului al Primariei Municipiului Bucuresti in termen de 15 zile. Dupa caz arhitectul sef poate consulta Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, constituita conform art.1.

 

          2. - Prin grija Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Seretariatului Consiliului General, documentatiile mentionate la art.1, vor fi inaintate in termen de 15 zile sub forma unu proiect de hotarare, spre avizare Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului (denumita in continuare CULPAT), a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          Proiectul de hotarare va fi insotit de avizul motivat al DUAT semnat de arhitectul sef.

          Pentru documentatiile ce necesita, conform legii, avize MLPAT, Ministerul Culturii si altele, DUAT va solicita initiatorului obtinerea acestora, inainte de promovarea proectului de hotarare la CULPAT.

         

          3. - Dupa caz, Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului, a Consiliului General, poate solicita avizarea proectelor de hotarare mentionate la art.2 si de catre alte comisii de specialitate ale Consisliului General.

 

          4. - Pentru fundamentarea tehnica a avizului pentru proiecte de hotarari care au ca obiect aprobarea unor documentatii d eurbanism si amenajarea teritoriului de o complexitate deosebita si/sau de importanta majora (PUG, PUZ) CULPAT poate consulta CTUAT, completata dupa caz si cu alti experti in domeniu, convocati intr-o sedinta comuna.

 

          5. - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului, se organizeaza pe langa DUAT si are rol consultativ. Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului asigura secretariatul tehnic al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

          Componenta Comisiei Tehnice se instituie la propunerea arhitectului sef prin dispozitie a primarului general, in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.

         

          6. - In termen de maxim 15 zile de la primirea Proiectului de hotarare, CULPAT inainteaza proiectul de hotarare spre aprobare Consiliului General prn grija DUAT.

 

          7. -  Prin grija DUAT solicitantul va primi avizul DUAT si CULPAT in termen de max.5 zile de la avizarea de catre CULPAT a Proiectului de hotarare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

          8. - Documentatille de urbanism si amenajarea teritorului privind terenurile din patrimoniul administratiei locale care pot face obiectul concesionarii vor fi elaborate prin CPU, sub indrumarea directa a DUAT.

 

          9. Documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului privind terenuri de importanta deosebita si/sau pentru investitii reprezentative, cu grad ridicat de complexitate vor putea include conditia instituirii unui concurs pentru proiectarea acestora, organizarea concursului revenind executivului PMB.