Hotărârea nr. 212/1999

HOTARAREnr. 212 din 1999-08-19 HOTARIRE 212 din 19/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE DE STAT IN ADMINISTRAREA UNOR INSTITUTII PUBLICE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 212 19/08/1999
HOTARIRE 212 din 19/08/1999

HOTARIRE    212 din 19/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFIITIVE PE TERENURI PROPRIETATE DE STAT IN ADMINISTRAREA UNOR INSTITUTII PUBLICE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate de stat in administrarea unor institutii publice in municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul DUAT, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute prin:

          - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DUAT;

          - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul C.G.M.B.;

          - Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru terenuri proprietate de stat aflate in administrarea unor institutii publice in municipiul Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  

CONTRASEMNEAZA

      SECRETAR,

   Gheorghe Pasca                                                                         Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.112

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.212/19.08.1999

 

 

T A B E L

cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

amplasate pe terenuri proprietate de stat

in administrarea unor institutii in municipiul Bucuresti

 

NR.

CRT.

DENUMIREA

LUCRARII

FUNCTIUNE

AVIZ

CTUAT

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 2:

 

 

 

1.

PUD-Str.Tarmului Strand Floreasca

S=2,37 ha(teren in admin.RA-APPS)

sport,agrement,locuinte

23M2/1/99

 

 

SECTOR 3:

 

 

 

2.

PUD-Calea Vitan nr.172

S=54,681 ha(teren in admin.MTS)

baza sportiva cazare,comert

20M2/2/99

246/99

 

SECTOR 6:

 

 

 

3.

PUD-Bd.V.Milea nr.5-7

S= 366 mp(teren in admin.MApN)

capela militara

51M1/99

 

4.

PUD-Spl.Independentei nr.107

S=1000 mp(teren in admin.MEN)

laborator

6M3/1/99

161/99

5.

PUD=Spl.Independentei (incinta Complex Studentesc Regie)

S= 75 mp (teren in admin.MEN)

comert

5M3/10/99

115/99

 

 

                 ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI,             

       arh.ADRIAN BOLD

SEF SERVICIU,

                                                                             arh.IOANA CHILIMAN