Hotărârea nr. 211/1999

HOTARAREnr. 211 din 1999-08-05 HOTARIRE 211 din 05/08/1999 PRIVIND REABILITAREA FORAJELOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, DETINUTE DE R.G.A.B
HOT. 211 05/08/1999
HOTARIRE 211 din 05/08/1999

HOTARIRE    211 din 05/08/1999

PRIVIND REABILITAREA FORAJELOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,DETINUTE DE RGAB

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind reabilitarea forajelor din municipiul Bucuresti

detinute de RGAB

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice locale nr.189/1998, art.16 (6), pct.1, conform caruia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, se aproba de catre consiliul local judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” si art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii privind reabilitarea forajelor din municipiul Bucuresti detinute de RGAB, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Finantarea obiectivelor se face din surse proprii, credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

    Lect.univ.Anton Parlagi                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.211

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.211/05.08.1999

 

CARACTERISTICILE   PRINCIPALE   SI INDICATORII  TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITAREA FORAJELOR

 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI,  DETINUTE DE RGAB

 

 

 

          TITULAR:            Consiliul General al Municipiului Bucuresti

          BENEFICIAR:                Consiliul General al Municipiului Bucuresti

          AMPLASAMENT:          In intravilanul municipiului Bucuresti

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

 

- Valoarea totala a investitiei                                   mii lei           22.307.554,0

  (*preturi august 1998)

            din care:

- constructii montaj                                                mii lei           18.416.263,0

 

- Capacitati:

   - puturi noi de mare adancime                              buc.                      25

   - puturi noi de medie adancime                                      buc                       2

   - puturi denisipate de si echipate                                    buc                       21

   - volumul anual de apa                                        mc               9.931.680

   - rata profitului net                                              %                          5,2

   - durata de recuperare a investitiei                                  ani                         21,2

   - durata de realizare a investitiei                                     luni                        30

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie conform listelor de investitii aprobate potrivit legii, conditionat de respectarea si indeplinirea cu prioritate a tuturor obligatiilor ce decurg din eventualele acorduri de imprumut extern.