Hotărârea nr. 210/1999

HOTARAREnr. 210 din 1999-08-05 HOTARIRE 210 din 05/08/1999 PRIVIND CONSTITUIREA UNOR COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE URMARE APLICARII PREVEDERILOR HG 333/29.04.1999
HOT. 210 05/08/1999
HOTARIRE 210 din 05/08/1999

HOTARIRE    210 din 05/08/1999

PRIVIND CONSTITUIREA UNOR COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE URMARE APLICARII PREVEDERILOR HG 333/29.04.1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind constituirea unor compartimente de specialitate urmare aplicarii prevederilor HG nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-primire a exercitarii de catre comisiile judetene, consiliile locale si Consiliului General al Municipiului Bucuresti

a atributiilor prevazute de Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale

 la nivelul primariilor sectoarelor Municipiului Bucuresti

si infiintarea Directiei Impozite, Taxe Locale si

Metodologie Legislativa, in aparatul propriu

al Primariei Municipiului Bucuresti

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentului Economic si Directia de Personal;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In confomritate cu prevederile art.53 din Legea nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor art.66 (7) din Legea nr.189/1998 privind finanatele publice locale, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.61/1998;

          In  baza prevederilor HG nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-primire a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliului General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, precum si a Protocolului-cadru nr.1038/25.06.1999 incheiat intre Ministerul Finantelor si Primaria Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(1) lit.”f” si “d” si art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Primariile sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza compartimente de specialitate in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor HG 333/1999 privind stabilirea, constatarea, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere si amenzilor, solutionarea obiectiunilor si plangerilor formulate la actele de control si de impunere, precum si executarea creantelor bugetelor locale.

 

          Art.2- Pana la data de 01.08.1999 se vor incheia Protocoale-cadru intre primariile sectoarelor municipiului Bucuresti si administratiile financiare ale sectoarelor, sub coordonarea Primariei Municipiului Bucuresti, primn Departamentul Economic, conform HG nr.333/1999 pentru preluarea exercitarii, potrivit legii, a activitatilor pendinte de impozitele si taxele locale.

 

          Art.3- Cuantumul si tipul de venit care va fi lasat la dispozitia sectoarelor municipiului Bucuresti si cel care va fi virat catre bugetul municipiului Bucuresti poate fi stabilit si reactualizat anual ori de cate ori este nevoie prin hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

          Art.4- Incepand cu data de 01.08.1999 se infiinteaza in aparatul propriu al Primariei Municipiului Bucuresti - Directia de Impozite, Taxe Locale si Metodologie Legislativa in cadrul Departamentului Economic, cu un numar de 25 de posturi, prin reorganizare, conform organigramei prevazuta in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.5- Se aproba statul de functii pe anul 1999 si Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Impozite, Taxe Locale si Metodologie Legislativa, conform Anexelor nr.2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.6- Plata salariilor se va face in limita plafonului de salarii aprobat prin bugetul local. Numarul total de posturi din aparatul propriu al Primariei Municipiului Bucuresti va fi de 1689.

 

          Art.7- Directia de Impozite, Taxe Locale si Metodologie Legislativa din aparatul propriu al Primariei Municipiului Bucuresti va verifica si controla modul in care compartimentele de specialitate din cadrul primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti isi exercita atributiile privind inregistrarea, incasarea si virarea sumelor cuvenite bugetului municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

   Lect.univ.Anton Parlagi                                                          Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.210

 

 

ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.210/05.08.1999

 


                                                                          DEPARTAMENTUL

                                                                                   ECONOMIC

 

 


                                                                      DIRECTIA IMPOZITE,        30

                                                                      TAXE LOCALE SI                 4

                                                                       METODOLOGIE

                                                                       LEGISLATIVA                    26

 

 


                                                              SERVICIUL DE VERIFICARE     11

                                                                SI CONTROL IMPOZITE SI        1

                                                                      TAXE LOCALE                    10

 

 


                                                               SERVICIUL SOLUTIONARE      12

                                                                         SESIZARI SI                         1

                                                                      CONTESTATII                      11

 

 


                                                                          SERVICIUL                          6

                                                                      METODOLOGIE                      1

                                                                       LEGISLATIVA                        5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.210/05.08.1999

 

STAT DE FUNCTII 1999

 

NR.

POZ

COMPARTIMENTUL DE EXECUTIE

FUNCTIA DE

CONDUCERE

NIV.

ST.

GR.

TR.

NR.DE

POST.

DIRECTIA IMPOZITE,TAXE LOCALE SI METODOLOGIE LEGISLATIVA

30

1.

Inspector de spec.

Director

S

1A

1

 

Serviciul solutionare sesizari si contestatii

12

2.

Inspector de spec.

Sef serviciu

S

1A

1

3.

Inspector de spec.

 

S

1A

1

4.

Inspector de spec.

 

S

1A

1

<