Hotărârea nr. 21/1999

HOTARAREnr. 21 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 21 din 28/01/1999 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului din str. Dobrogeanu Gherea 96, Fundatiei Nationale pt. Protectia Animalelor
HOT. 21 28/01/1999
HOTARIRE numar 21 din 28/01/1999

HOTARIRE numar 21 din 28/01/1999

privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului din str. Dobrogeanu Gherea 96, Fundatiei Nationale pt. Protectia Animalelor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                               HOTARARE

 

 

        privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani a       

    constructiilor si terenului aferent, situat in strada Dobrogeanu Gherea       

  nr.96, sector 1, Fundatiei Nationale pentru Protectia Animalelor din Romania

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului  Ptrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a fondului Imobiliar;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art.20, lit."g" si art.86 din  Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani a constructiilor in suprafata de 60,71 m.p. si a terenului aferent in suprafata de 271,60 m.p. situate in strada Dobrogeanu Gherea nr.96, sector 1, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, indicate in planul anexat, Fundatiei Nationale pentru Protectia Animalelor din Romania.

 

Art.2 - In imobilul atribuit Fundatiei Nationale pentru Protectia Animalelor din Romania se vor desfasura activitati pentru pregatirea hranei animalelor, dispensar veterinar, stationar post-operator si centru de documentare.

      Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine incetarea folosintei si revocarea prezentei hotarari.

 

Art.3 - Prezenta hotarare se va aplica de Departamentul Economic, Departamentul Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar, Directia Generala de Asistenta Sociala si F.N.P.A.R.

      Fundatia va prezenta anual C.G.M.B. raportul de activitate referitor la indeplinirea sarcinilor stabilite la art.2.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                                SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr. 21