Hotărârea nr. 207/1999

HOTARAREnr. 207 din 1999-08-05 HOTARIRE 207 din 05/08/1999 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE ADREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "TROCADERO"S.A.
HOT. 207 05/08/1999
HOTARIRE 207 din 05/08/1999

HOTARIRE    207 din 05/08/1999

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "TROCADERO" SA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale

“TROCADERO” S.A.

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directiei Evidenta Proprietatii, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritorului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitoare la documentatia prezentata de S.C. “TROCADERO” S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu HG nr.834/1991, modificata prin HG nr. 95/1997 si 468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate cu Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale de stat;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

          Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 510 m.p. - cota parte indiviza, aflat in administrarea S.C. “TROCADERO” S.A. la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

          Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

  Lect.univ.Anton Parlagi                                                           Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.207

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

 

 

SITUATIA JURIDICA A TERNURILOR S.C. “TROCADERO” S.A.

 

Anexa la raport

 

Nr.

crt.

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(cf.Anexei nr.2)

SUPRAFATA

SOLICITATA (mp)

OBS.

1.

Str.Lipscani nr.18-22,

sector 3

protocolul nr.16817/16.11.84 dintre

CIPCI-Buc. si IAPL SEGARCEA

510

avizat DUAT

25.02.1994

                                                                                                

 

TOTAL SUPRAFATA : 510 mp - cota parte indiviza