Hotărârea nr. 206/1999

HOTARAREnr. 206 din 1999-08-05 HOTARIRE 206 din 05/08/1999 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "I.M.S.A."S.A.
HOT. 206 05/08/1999
HOTARIRE 206 din 05/08/1999

HOTARIRE    206 din 05/08/1999

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "I.M.S.A."S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “I.M.S.A.” S.A

 

          Avand in vedere Raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directiei Evidenta Proprietatii, Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “I.M.S.A”S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998 si Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completatwe prin Criteriile nr.2154/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”g” combinat cu art.28. alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 25.778,11 m.p., din care: 25.647,77 m.p. - suprafata exclusiva si 130,23 m.p. - cota parte indiviza aflate in administrarea Societatii Comerciale “I.M.S.A.” S.A. la data infiintarii, terenuri necesare obiectului de activitate al societatii.

          Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

  Lect.univ.Anton Parlagi                                                            Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.206

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.206/05.08.1999

 

TABEL

CU SITUATIA JURIDICA LA TERENURILOR S.C. “I.M.S.A.” S.A

 

Nr.

crt.

ADRESA

 AMPLASAMENT

TITLURI ASUPRA TERENURILOR

(conf.anexei 2 din documentatie)

SUPRAFATA TEREN

Inscrisa in anexa 2

Exclusiva/indiviza

( m.p.)

OBS.

1.

Str.Dr.Felix Iacob 33,sect. 1

-Ord.nr.1474/25.11.88 al Min.Ind. Lemnului si Mat.de Constructii

4.052,20 - suprafata

exclusiva

Aviz

DUAT

2.

Bd.Carol 57, sector 2

-Dec.2134/12.12.84 a CE al C.P.M.B

6,49 - cota parte excl.

-”-

3.

Str.Baicului 51, sector 2

Ord.755/31.03.82 Min.Ec.Forestiere   si Mat.de Constructii

13.356,87 - suprafata

exclusiva

-”-

4.

Str.Sachelarie Visarion 10, sect.111 A, sect.2

- Dec.640/04.04.89 a CE al Cons. Pop.al Municip.Bucuresti

81,63 - cota parte indiviza

-”-

5.

Str.Teiul Doamnei nr.13, bloc 36, sect.2

- Dec.422/08.03.88 a CE al Cons. Pop. al Municip.Bucuresti

42,11 mp - cota parte indiviza

-”-

6.

Str.Mosilor 51, sector 3

- Ord.342/09.12.86 al Ministerului Industriei Aliementare

955,26 m.p. - cota parte indiviza

-”-

7.

Str.Teius nr.2, sector 5

- Dec.10/10.01.84 a C.P.M.B.

5738,51 mp-supr.exclus.

-”-

8.

Str.Ilfov nr.5, sector 5

- Protocol din 31.01.80 intre Intrep. Jud.de Gospod.Comunala Imfov si Intr.Jud.de Prest.Serv.si Prod.Ilfov

803,17 mp - suprafata exclusiva

-”-

9.

Cal.Victoriei 168,sector 1

- Dec.665/15.04.82 a CE al Cons. Pop. al Municipiului Bucuresti

741,87 m.p. - suprafata exclusiva

-”-

 

 

T O T A L

25.778,11 m.p.

din care:

25.647,88 m.p. suprafata                     exclusiva

si

130,23 m.p. - cota parte indiviza