Hotărârea nr. 205/1999

HOTARAREnr. 205 din 1999-08-05 HOTARIRE 205 din 05/08/1999 PRIVIND MODIFICAREA POZ.15 DIN ANEXA 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 65/18.03.1999
HOT. 205 05/08/1999
HOTARIRE 205 din 05/08/1999

HOTARIRE    205 din 05/08/1999

PRIVIND MODIFICAREA POZ.15 DIN ANEXA 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.65/18.03.1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind modificarea pozitiei 15 din Anexa 1

la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.65/18.03.1999

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii sdetinatori, asa cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr.505/1998, precum si HCGMB nr.220/1998;

          Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice locale nr.189/1998, art.16 (6), pct.1, conform caruia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, se aproba de catre consiliul local judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” si art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se modifica poz.15 din Anexa 1 la  Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.65/18.03.1999, privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negoiere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, conform HG nr.389/1996 modificata prin HG nr.505/1998, in sensul ca, in loc de Marneci Silvia va figura SC COROLA FARM IMPEX SRL.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

  Lect.univ.Anton Parlagi                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.205