Hotărârea nr. 202/1999

HOTARAREnr. 202 din 1999-08-05 HOTARIRE 202 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITATIE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 202 05/08/1999
HOTARIRE 202 din 05/08/1999

HOTARIRE    202 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SAU CONCESIONAREA PRIN LICITATIE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII DE CONSTRUCTII DEFINITIVE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentelor pentru concesionarea prin licitatie a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al

municipiului Bucuresti in vederea realizarii de constructii definitive

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Departamentului Economic prin care se propun documentele cadru pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Bucuresti, pentru realizarea de constructii, prin licitatie;

          Vazan avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile art.10-12 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constrcutiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, de prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor, precum si de Normele metodologice cadru de aplicare a Legii nr.219/1998, apobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.216/1999;

          Avand in vedere precizarile Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale transmise prin adresa nr.14a/510/25.05.1999;

          In temeiul art.20(2) lit.”g” si art.28(1) si art.84 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentele-cadru prezentate in anexele 1-4, necesare organizarii licitatiilor publice, cu preselectie pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Bucuresti pentru realizarea de constructii, in concordanta cu documentatiile de urbanism legal aprobate, respectiv:

                   · Anexa nr.1 - INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

                   · Anexa nr.2 - CAIET DE SARCINI

                   · Anexa nr.3 - CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

                   · Anexa nr.4 - CONTRACT DE CONCESIUNE - CADRU

 

          Art.2- Organizarea licitatiilor se va asigura de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia Generala de Investitii, cu respectarea prevederilor legale si pe baza documentelor aprobate prin prezenta hotarare.

          2.1. - Studiu de oportunitate.

          2.2. - Documentele cadru vor fi adaptate de organizator pentru caracteristicile fiecarui teren, asa cum rezulta din documentatia de urbanism aprobata.

          2.3. - Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va furniza toate elementele necesare intocmirii caietului de sarcini, la solicitarea organizatorului.

          Art.3 - Se aproba formarea Comisiei de evaluare a ofertelor in componenta prevazuta in anexa nr.5.

          Comisia de evaluare a ofertelor se va stabili prin vot de catre CGMB.

          Art.4- Anexele 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,       

   Lect.univ.Anton Parlagi

CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR,

Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1

 

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

 

privind licitatia publica pentru conesionarea terenurilor

 

 

          Prezentele instructiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de catre ofertanti atrage dupa sine descalificarea automata a ofertei.

          Ofertatii interesti in a participa la licitatia publica pentru concesionarea de terenuri, organizata in conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 si Legii nr.50/1991 (republicata), vor depune la sediul concedentului, Primaria Municipiului Bucuresti - reprezentata prin organizatorul licitatiei , Directia Generala de Investitrii, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr.16, sector 3 - pana la data de..............ora......, documentele necesare preselectiei reprezentand optiunea ofertantului pentru terenul nominalizat in vederea concesionarii.

          Optiunea ca si oferta, se vor intocmi si depune in conformitate cu prezentele instructiuni. Organizatorul licitatiei are dreptul de a respinge documentele ce nu respecta prevederile prezentelor instructiuni.

          Licitatia organizata pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului privat sau public al municipiului Bucuresti este publica cu strigare.

 

I.   CONDITII DE ELIGIBILITATE A OPTIUNILOR

 

          1. Optiunile se depun in plic inchis impreuna cu scrisoarea de transmitere (conform model A, anexat), inregistrata pana la data si ora limita fixata pentru depunerea optiunilor.

 

          2. Optiunile se depun de ofertant, in doua exemplare - original si copie - . Ofertantul va introduce originalul si copia, sepaarat, in cate un plic interior, acestea introducandu-se intr-un plic exterior, notand corepunzator plicurile interioare cu “original” si “copie”.

 

          3. - Pe pliul exterior seva nota sediul organizatorului, terenul ce se va concesiona si cuvintele “a nu se deschide inainte de .....(data si oralicitatiei)”, iar pe plicul interior se va nota denumirea si sediul ofertantului, precum ca optiunea  sa poata fi returnata nedeschisa, in cazul in  care aceasta a fost transmisa dupa termenul limita de depunerea optiunilor sau a fost retrasa de ofertant.

 

          4. - Plicul exteior si plicul interior vor fi sigilate de catre ofertant, organizatorul licitatiei nepurtand nici o raspundere pentru adresarea gresita. Organizatorul licitatiei va refuza primirea optiunilor in plicuri deteriorate sau desfacute, indiferent din vina cui s-a produs aceasta.

 

          5. - Documentele solicitate de concedent obligatorii de prezentat si care reprezinta optiunea ofertantilor sunt urmatoarele:

          a) Documentele ce aesta forma juidica a ofertantului (Statutul, Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, Cod fiscal).

          b) Documentele deveditoare a capacitatii financiare: ultimul bilant depus, scrisoare de bonitate bancara, certificatele emise de Ministerul de Finante si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale care sa ateste plata taxelor si impozitelor catre bugetul statului (conform modelelor C si D, anexate).

          c) Studiul de fezabilitate care trebuie sa cuprinda elementele tehnice (piese scrise si piese desenate) pentru caracterizarea functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a erenului precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism si in anuntul publicitar precum si o evaluare a viitoarei lucrari de investitii.

          d) Acceptul de principiu al unui constructor, privind preluarea executiei lucrarilor de investitii pe terenul concesionat, prcecum si documente care sa ateste capacitatea tehnico-materiala si umana a constructorului in cauza ( in situatia in care concesionarul nu are si statut de constructor) sau documente doveditoare a capacitatii tehnico/materiale si umane (in cazul in care ofertantul are si calitatea de executant al lucrarilor de investitii).

          e) Dovada depunerii in contul concedentului nr.50025110748 Trezoreria sectorului 3, sau la casieria concedentului a taxei de analiza a optiunilor, suma de................................lei.

 

II.  DESCHIDEREA SI EXAMINAREA OPTIUNILOR

 

          1. - Deschiderea optiunilor depuse se va face in data data de..................... ora.........., la sediul Directiei Generale de Investitii din B-dul Regina Elisabeta nr.16, etaj 4, in prezenta comisiei de evaluare si a reprezentantilor ofeertantilor. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces - verbal de deschiderea licitatiei in care se va consemna participarea si daca au fost depuse toate documentele solicitate.

          2. - Concedentul va comunica rezultatul preselectiei prn afisarea listei la sediul sau, precum si, in scris, fiecarui candidat in parte precizandu-le acestora locul, data si ora la care va avea loc depunerea ofertelor si licitatia propriu-zisa. Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal ce va cuprinde analiza indeplinirii de catre fiecare candidat a criteriilor de selectie si va fi insotit de lista cuprinzand candidatii admisi pentru prezentarea ofertelor.

          Lista cu candidatii aceptati pentru participarea la licitatie se va afisa si la sediul Directiei Generale de Investitii din B-dul Regina Elisabeta nr.16, sector 3.

          3. - Concedntul informeaza, in termen de 3 zile calendaristice, candidatii respinsi despre neacceptaraea optiunilor lor.

          La solicitarea in scris a candidatilor respinsi, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicarii de respingere a optiunilor, concedentul le va transmite o copie de pe procesul-verbal incheiat de comisia de evaluare.

          4. Se precizeaza ca existenta de datorii catre bugetul de stat sau neachitarea contributiei pentru asigurarile sociale de stat elimina automat optiunea.

 

 

 

III.   PREZENTAREA OFERTELOR

 

          1. - Licitatia publica deschisa, cu strigare, va avea loc la sediul Directei Generale de Investitii din B-dul Regina Elisabeta nr.16, sector 3, la care va depunde oferta, ofertantii selectionati sau reprezentantii acestora, in care caz se va prezenta documentul de imputernicire.

 

          2. - In ziua stabilita pentru licitatie ofertantii selectionati vor depune la comisia de evaluare, in plic inchis, formularul de oferta (conform model B, anexat) precum si dovada depunerii garantiei de participare in valoare de...................lei, suma egala cu 10% din redeventa minima a concesiunii, garantie ce va fi depusa in contul organizatorului nr.50025110748 Trezoreria sector 3 - B.N.R. - S.M.B., comisiei prezentandu-se ordinul de plata a sumei de mai sus acceptat de banca la care ofertantul are deschis contul.

          Licitatia porneste de la oferta cea mai mare.

 

          3. - De asemenea se va face dovada achitarii la comisia organizatorului a taxei de participare la licitatie, in suma de..................lei.

 

          4. - Dupa licitatie raportul intocmit de comisia de evaluare ca si documentele prezentate de ofertanti sunt transmise de indata concedentului (organizatorului).

 

          5. - Dupa primirea raaportului comisiei de evaluare, concedentul procedeaza, in termen de 5 zile calendaraistice, la informarea in scris a ofertantului castigator dar si la anuntarea celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor ca necastigatoare.

 

          6. - La solicitarea, in scris, a ofertantilor necastigatori  - in termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicarii prin care sunt declarati necastigatori, concedentul va trimite o copie dupa procesul-verbal al licitatei.

 

IV.   CONTESTATII

 

          Fata de deciziile comisiei de evaluare ofertantii ce se considera nedreptatiti pot depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea comunicarii rezultatelor licitatiei.

          Contestatia se depune la sediul organizatorului.

          - In termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei concedentul este obligat sa solutioneze contestatia si sa comunice raspunsul contestatarului.

          - In cazul in care contestatia este intemeiata, concedentul va revoca decizia de desemnare a ofertantului castigator si o va notifica tuturor ofertantilor. Licitatia va fi anulata, concedentul avand obligatia de a organiza o noua licitatie.

          - In situatia in care raspunsul la contestatie depusa este negativ, ultima cale de contestare a licitatiei este instanta judecatoreasca competenta de drept comun din raza teritoriala in care se afla sediul concedentului.

 

 

 

V.   PRECIZARI

 

          Legat de ofertele depuse de potentialii concesionari se fac urmatoarele precizari:

          1. Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele licitatiei, este secreta si se depune in vederea participarii la licitatie.

          2. Oferta este supusa cluzelor juridice si finanaciare inscrise in documentele ce o alcatuiesc.

          3. Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei ofertantului de a semna contractul de concesionare a terenului pentru utilizarea acestuia in conformitate cu certificatul de urbanism.

          4. In cazul in care un ofertant prezinta optiuni respectiv oferete pentru mai multe terenuri, acestea se vor depune distinct pentru fiecare teren.

          5. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferete elaborarii si prezentarii studiului de fezabilitate si a ofertei sale.

          6. La analizarea ofertei si a documentelor depuse se vor avea in vedere criteriile de selectie prezentate in anexa nr.3.

          7. Organizatorul licitatiei are dreptul sa descalifice orice ofertant care nu indeplineste prin oferta prezentata, una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei si din instructiunile pentru ofertanti.

          8. Revocarea ofertei de catre ofertant, dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.

          9. Revocarea de catre ofertant a ofertei, dupa adjudecare, atrage pierderea garantiei de participare.

          10. Ofertele aflate sub valarea redeventei minime de concesionare vor fi excluse de la licitatie.

          11. Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere pana la data limita sau ofertele intarziate se vor restitui nedeschise.

 

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR,

        SEF DEPARTAMENT,

 

 

O R G A N I Z A T O R

 

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII,

DIRECTOR GENERAL,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL  A

 

O F E R T A N T                                                                                                   Inregistrat la sediul D.G.I. - P.M.B.

(denumire,adresa).................................

Nr..................../............................(data)                                                                           Nr..................../...............1999

 

 

 

                                                          Catre,

                         

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                           DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII

                                                           B-dul Regina Elisabeta nr.16, sector 3

 

 

                   Ca urmare a anuntului aparut in publicatia......................................................................................

in data de............................privind organizarea licitatiei publice cu preselectie, noi........................................... (denumirea ofertantului) va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dv., plicul, sigilat si inscriptionat in mod vizibil, continand documentele - pentru confirmarea calificarii - solicitate de concedent prin caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti.

                  

                   La locul, data si ora indicate de dv. pentru deschidere publica a plicului cu documente, din partea noastra va participa un reprezentant pe deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

 

 

                   Cu stima,                       Ofertant,

 

           ...............................................                                           L.S.

                                                                         (Semnatura autorizata+stampila)