Hotărârea nr. 200/1999

HOTARAREnr. 200 din 1999-08-05 HOTARIRE 200 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII AMPLASATE PE TEREN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 200 05/08/1999
HOTARIRE 200 din 05/08/1999

HOTARIRE    200 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII AMPLASATE PE TEREN DOMENIUL PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

amplasate pe teren domniul privat al municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele Comisie Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuir pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General  de Urbanism, Legii nr.213/1998 prvind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.3- Concesionarea terenurilor din anexa, la poz.1 si 5 se va face cu licitatie publica, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

   Lect.univ.Anton Parlagi                                                          Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.200

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.200/05.08.1999

 

T A B E L

cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

amplasate pe terenuri domeniul privat al municipiului Bucuresti

                    

NR.

CRT.

DENUMIREA

LUCRARII

SUPRAFATA

TEREN

(dom.priv.)

FUNCTIUNE

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

 

 

1.

PUD-Str.Docentilor 14

S=756 mp

locuinte

55M1/4/99

268/99

 

SECTOR 3:

 

 

 

 

2.

PUD-Al.Barajul Uzului

Al.Barajul Dunarii (Piata

Minis)

S= 10000 mp

piata agro-alimentara

19M2/2/99

202/99

3.

PUD-Bd.Basarabia 151

S= 3630 mp

piata agro-alimentara

14.4.99

 

 

SECTOR 4:

 

 

 

 

4.

PUD - Bd.C.Brancoveanu

S= 1100 mp

microcentru comercial

19M2/1/99

201/99

 

SECTOR 6:

 

 

 

 

5.

PUD-Str.Pietrele Doamnei

Str.Virtutii

S= 1750 mp

biruri, comert

45M1/1/99

159/99

6.

PUD-Sos.Grozavesti 82

S= 7280 mp

sediu birouri

53M1/6/99

312/99

 

 

 

                    ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                      BUCURESTI,                    

                               arh.ADRIAN BOLD

                                          SEF SERVICIU,

                                                                                         ing.IOANA CHILIMAN

                                 

 

 

 

 

 

Expunere de motive