Hotărârea nr. 20/1999

HOTARAREnr. 20 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 20 din 28/01/1999 privind concesionarea unui teren din str. Constantin Aricescu 26
HOT. 20 28/01/1999
HOTARIRE numar 20 din 28/01/1999

HOTARIRE numar 20 din 28/01/1999

privind concesionarea unui teren din str. Constantin Aricescu 26

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                             HOTARARE

 

 

  privind concesionarea unui teren, in suprafata de 101 m.p. situat in strada  

  Constantin Aricescu nr. 26, sector 1, pentru realizarea unei cladiri de    

                               birouri+locuinte

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului  Ptrimoniu Imobiliar si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.10, 14 si 19 din Legea nr.50/1992, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;

In temeiul prevederilor art.20, lit."g" si art.28 alin.2 ale  Legii nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata;

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Se aproba organizarea licitatiei publice pentru concesionarea terenului situat in strada Constantin Aricescu nr.26, sectorul 1, in suprafata de 101 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea construirii unei cladiri de birouri+locuinte.

      Licitatia se va organiza de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia Generala de Investitii.

 

Art.2 - Concesionarea se acorda pe o perioada de 49 de ani.

 

Art.3 - Pretul minim al concesiunii se va stabili in baza metodologiei aprobata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

 

Art.4 - Componenta Comisiei de licitatie si a Comisiei de verificare este stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.214/1997.

 

Art.5 - Departamentul Patrimoniu Imobiliar va perfecta contractul de concesiune, urmarirea platii taxei anuale de concesiune urmand a se realiza de catre Directia Generala de Administrare a fondului Imobiliar.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                                SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr. 20