Hotărârea nr. 2/1999

HOTARAREnr. 2 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 2 din 01/14/1999 privind utilizarea disponibiliului fondului de rulment al bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti
HOT. 2 14/01/1999
HOTARIRE numar 2 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 2 din 01/14/1999

privind utilizarea disponibiliului fondului de rulment al bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

      privind utilizarea disponibilului fondului de rulment al bugetului

                  Consiliului General al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei generale buget, contabilitate, financiar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.32 din legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

     In temeiul prevederilor art.20 lit."e" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba utilizarea temporara a disponibilului fondului de rulment al bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile anului curent.

     Art.2- Sumele utilizate potrivit art.1 vor fi regularizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                SCRETAR,

                  Gabriel Toma               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.2