Hotărârea nr. 199/1999

HOTARAREnr. 199 din 1999-08-05 HOTARIRE 199 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII AMPLASATE PE TEREN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 199 05/08/1999
HOTARIRE 199 din 05/08/1999

HOTARIRE    199 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII AMPLASATE PE TEREN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru

constructii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,   Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei care fac eparte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Terenurile din tabelul aanexat fac parte din domeniul public si trec in domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.3- Concesionarea terenurilor din anexa se va face fara licitatie publica si cu acordul colocatarilor,  conform prevederilor  art.12, din Legea nr.50/1991, republicata.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              

CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

     Lect.univ.Anton Parlagi                                                       Ovidu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.199

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.199/05.08.1999

 

T A B E L

cu planurile urbanistice de detaliu

pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Suprafata teren

(dom.public)

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

 

 

1.

PUD-Cal.Grivitei 206

S= 125 mp

extindere farmacie

3CA19/3/99

372/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 2:

 

 

 

 

2.

PUD-Cal.Mosilor 278

S= 37 mp

extindere spatiu comercial

12M3/2/99

247/99

3.

PUD-Sos.Iancului 4

S= 33 mp

ext.mag.(amenaj.acces in mag)

19M1/4/99

249/99

 

 

                    ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                     BUCURESTI,  

                             arh.ADRIAN BOLD

SEF SERVICIU,

  ing.IOANA CHILIMAN