Hotărârea nr. 197/1999

HOTARAREnr. 197 din 1999-08-05 HOTARIRE 197 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA IN ADMINISTAREA UNOR INSTITUTII IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 197 05/08/1999
HOTARIRE 197 din 05/08/1999

HOTARIRE    197 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA IN ADMINISTRAREA UNOR INSTITUTII IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru

constructii amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica sau juridica

in administrarea unor institutii in municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,   Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Se abroga prevederile documentatilor de urbanism anterior aprobate pentru zonele care fac obiectul prezentelor documentatii, cu exceptia celor care au autorizatii anterior emise, in termen de valabilitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR,

                Lect.univ.Anton Parlagi                                         Ovidu Predescu

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.197

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR.197/05.08.1999

 

T A B E L

cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica sau juridica

 in municipiul Bucuresti

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Suprafata

teren

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

 

 

1.

PUD-Str.Mendeleev 34

S= 2243 mp

birouri,comert,servicii

3CA9/5/99

248/99

2.

PUD-Str.Cerceilor 4

S=   324 mp

lacas de cult

3CA8/6/99

94/99

3.

PUD-Bd.Expozitie 1

S= 9570 mp

universitate

50M1/2/99

245/99

4.

PUD-St.Sf.Constantin 4

S=   910 mp

birouri

3CA17/1/99

315/99

5.

PUD-Bd.Ficusului -

Sos.Nordului

S=  784 mp

birouri, locuinte

11M4/2/99

270/99

6.

PUD-Cal.Floreasca

nr.133-137

S=  321 mp

birouri, comert

52M1/15/99

273/99

7.

PUD-St.Mircea Vulcanescu nr.78

S=   500 mp

birouri, locuinte

50M1/4/99

272/99

8.

PUD-Str.Moliere 2-4

S=  215 mp

locuinte

18/19/99

321/99

9.

PUD-Str.Putul lui Zamfir 22-24

S= 420 mp

imobil administrativ

51M1/1/99

265/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 2:

 

 

 

 

10.

PUD-Str.J.S.Bach 5-7

S= 332 mp

locuinta

 

250/99

11.

PUD-Str.M.Eminescu nr.92-94

S= 900 mp

locuinte, birouri, comert

19m2/4/99

243/99

12.

PUD-Sos.Fundeni 19-29

S=12423 mp

comert, rezidenta

3CA12/4/99

226/99

13.

PUD-Str.F-ca de Glucoza nr.21-23

S= 22626 mp

expozitie, comert, depozit

13M3/2/99

251/99

14.

PUD-Str.Tepes Voda 89