Hotărârea nr. 196/1999

HOTARAREnr. 196 din 1999-08-05 HOTARIRE 196 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU RESTAURARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE TRADITIONALA PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 196 05/08/1999
HOTARIRE 196 din 05/08/1999

HOTARIRE    196 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU RESTAURARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE TRADITIONALA PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI STR.ZALOMIT-INTRAREA PARC CISMIGIU ,SECTOR 1

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru restaurare

constructie provizorie traditionala pe domeniul public al

 municipiului Bucuresti  Str.Zalomit - Intrare Parc Cismigiu, sector 1

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,   Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenul situat in Str.Zalomit - Intrare Parc Cismigiu, sector 1, face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie traditionala avand suprafata de cca. 2,40 m.p., cu functiune de comert presa si carte, pe terenul din Str.Zalomit - Intrare Parc Cismigiu, sector 1.

          Art.3- Terenul de la adresa de mai sus se va fi inchiria,  conform prevederilor legale in vigoare.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                             SECRETAR,

     Lect.univ.Anton Parlagi                                             Ovidu Predescu

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.196