Hotărârea nr. 195/1999

HOTARAREnr. 195 din 1999-08-05 HOTARIRE 195 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 195 05/08/1999
HOTARIRE 195 din 05/08/1999

HOTARIRE    195 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasare

constructie provizorie pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,   Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenul situat in Bd. Pierre de Cubertin nr.6 colt cu str. Vatra Luminoasa, sector 2, face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie avand suprafata de 8,00 m.p., cu functiune de comert, pe terenul din in Bd. Pierre de Cubertin nr.6 colt cu str. Vatra Luminoasa, sector 2  

          Art.3- Terenul de la adresa de mai sus se va fi inchiria,  conform prevederilor legale in vigoare.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

          SECRETAR,

     Lect.univ.Anton Parlagi                                           Ovidu Predescu

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.194