Hotărârea nr. 194/1999

HOTARAREnr. 194 din 1999-08-05 HOTARIRE 194 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE PROVIZORIE - MICROCENTRU COMERCIAL
HOT. 194 05/08/1999
HOTARIRE 194 din 05/08/1999

HOTARIRE    194 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE PROVIZORIE-MICROCENTRU COMERCIAL-

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

constructie provizorie - microcentru comercial - amplasat

pe domeniul public al municipiului Bucuresti

- str.Radu Beller colt cu str.Popa Marin, sector 1

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,   Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenul situat in str.Radu Beller colt cu str.Popa Marin, sector 1 face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie - microcentru comercial, situat in str.Radu Beller colt cu str. Popa Marin , sector 1, suprafata constructie 130,00 m.p.

          Art.3- Terenul in suprafata de 130,00 m.p. va fi inchiriat conform prevederilor legale in vigoare.

          Art.4- Autorizatia de construire se va elibera pe o perioada de 2 ani.

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                              SECRETAR,

         Lect.univ.Anton Parlagi                                        Ovidu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.194