Hotărârea nr. 193/1999

HOTARAREnr. 193 din 1999-08-05 HOTARIRE 193 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICEDE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII PROVIZORII IN CURTI ALE IMOBILELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA S.C. FOISOR S.A. SI S.C. TITAN
HOT. 193 05/08/1999
HOTARIRE 193 din 05/08/1999

HOTARIRE    193 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII PROVIZORII IN CURTI ALE IMOBILULUI AFLATE IN ADMINISTRAREA SC FOISOR SA SI SC TITAN SA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasare

constructii provizorii  in curti ale imobilelor aflate in administrarea

S.C. FOISOR S.A si S.C. TITAN S.A

pe teren ce reprezinta  domeniul privat al municipiului Bucuresti

- str. Matei Voievod nr.36, sector 2, str.Unitatii nr.66, sector 3

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

            Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,   Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.88(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

            Art.1- Terenurile situate in str.Matei Voievod nr.36, sector 2 si str.Unitatii nr.66, sector 3, in curti, imobile aflate in administrarea S.C. FOISOR si S.C. TITAN AL S.A, fac parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

            Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru amplasari constructii provizorii cu functiune de comert, care vor obtine acordul celorlalti locatari, pe terenurile situate in str.Matei Voievod nr.36, sector 2 si str.Unitatii nr.36, sector 3, suprafata constructie = 28,00 m.p. si, respectiv 13,50 m.p.

            Art.3- Terenurile in suprafata de 28,00 m.p., respectiv 13,50 m.p. vor fi inchiriate conform prevederilor legale in vigoare si cu acordul celorlalti locatari.

            Art.4- Se anuleaza prevederile Hotararii CGMB nr.79/08.04.1999.

     

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

             Lect.univ.Anton Parlagi                                                         Ovidu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.193