Hotărârea nr. 192/1999

HOTARAREnr. 192 din 1999-08-05 HOTARIRE 192 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 192 05/08/1999
HOTARIRE 192 din 05/08/1999

HOTARIRE    192 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE AMPLASARE CONSTRUCTII PROVIZORII IN CURTI ALE IMOBILELOR CUMPARATE IN BAZA LEGII NR.112/1995 PE TEREN CE REPREZINTA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasare

constructii provizorii  in curti ale imobilelor cumparate in baza

Legii nr.112/1995 pe teren ce reprezinta  domeniul privat

al municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,   Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

          Art.1- Terenurile din anexa, situate in curti ale imobilelor cumparate in baza Legii nr.112/1995, fac parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru amplasari constructii provizorii cu functiune de comert si garare auto, cu acordul celorlalti locatari, pe terenurile din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Terenurile din anexa se vor concesiona pentru functiune de garaje si se vor inchiria pentru functiune de comert, conform prevederilor legale in vigoare.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                 SECRETAR,

               Lect.univ.Anton Parlagi                                        Ovidu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.192

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.192/05.08.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

 CONSTRUCTII PROVIZORII CE SE VOR AMPLASA IN CURTI IMOBILE

CUMPARATE IN BAZA LEII NR.112/1995

  PE  DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.

crt.

ADRESA

OBIECTIVULUI

DOMENIUL PRIVAT  MB

DENUMIREA

LUCRARII

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

 

 

1.

Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.36

20,00 mp

comert

13/30/99

242/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 3:

 

 

 

 

2.

Cal.Vacaresti nr.141 A

42,00 mp

garaje

1/10/99

101/99

2.

Str.Ion Rotaru nr.43

30,00 mp

garaje

9/23/99

144/99

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI,                                                      SEF SERVICIU,

       arh.ADRIAN BOLD                            arh.ALEXANDRA FAGARASANU