Hotărârea nr. 191/1999

HOTARAREnr. 191 din 1999-08-05 HOTARIRE 191 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE
HOT. 191 05/08/1999
HOTARIRE 191 din 05/08/1999

HOTARIRE    191 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU EXTINDERI CONSTRUCTII DEFINITIVE-LOCUINTE CUMPARATE IN BAZA LEGII NR.112/1995 PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA CONCESIONARII

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru extinderi

constructii definitive - locuinte cumparate in baza Legii nr.112/1995

pe domeniul privat al municipiului Bucuresti in vederea concesionarii

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, HCGMB nr.211/1997, Legii nr.211/1997, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenurile din tabelele anexate fac parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru extinderi constructii definitive - locuinte cumparate in baza Legii nr.112/1995, ce se vor amplasa pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Terenurile din anexe vor face obiectul concesionarii conform prevederilor legale in vigoare.

    

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                       SECRETAR,

           Lect.univ.Anton Parlagi                                          Ovidu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.191

ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR.191/05.08.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

EXTINDERI CONSTRUCTII DEFINITIVE - LOCUINTE  PE

 DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR

 

 

Nr.

crt.

ADRESA

OBIECTIVULUI

SUPRAF. TEREN

DOM. PRIVAT.MB

DENUMI-REA

LUCRARII

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 2:

 

 

 

 

1.

Str.Popa Soare nr.57

suprafata existenta 242,58 mp

27,70 mp

extindere locuinte

2/10/99

125/99

2.

Str.Cercului nr.1, corp B

suprafata existenta 33,55 mp

23,24 mp

extindere locuinte

14/12/99

233/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 3:

 

 

 

 

3.

Str.Logofat Udriste nr.11

suprafata existenta 141,85 mp

7,00 mp

curte engleza

9/22/99

146/99

4.

Intr.Sabitei nr.3

suprafata existenta 130,00 mp

etapa I 80,00 mp

etapa II 140,00 mp

extindere locuinte

1/3/99

71/99

 

 

                          ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                               BUCURESTI,                               SEF SERVICIU,

                                         arh.ADRIAN BOLD                                         

                                                                          arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.191/05.08.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

EXTINDERE CONSTRUCTII DEFINITIVE - LOCUINTE

PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

IN VEDEREA CONCESIONARII

 

Nr.

crt.

ADRESA

OBIECTIVULUI

SUPRAF. TEREN

DOM. PRIVAT MB

DENUMIREA

LUCRARII

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

 

 

1.

Str.D-tru Zosima nr.5

suprafata existenta 58,30 mp

75,00 MP

extindere locuinta

13/45/99

260/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 3:

 

 

 

 

2.

Str.Tomis nr.30

suprafata existenta 94,79 mp

94,79 mp

consolidare

extindere,supraetaj.

25/13/99

262/99

 

 

                         ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                               BUCURESTI,             

                                         arh.ADRIAN BOLD      

                        

SEF SERVICIU,

                                                                         arh.ALEXANDRA FAGARASANU