Hotărârea nr. 188/1999

HOTARAREnr. 188 din 1999-08-05 HOTARIRE 188 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICEDE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII PROVIZORII PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA SI JURIDICA
HOT. 188 05/08/1999
HOTARIRE 188 din 05/08/1999

HOTARIRE    188 din 05/08/1999

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PT. AMPLASARE CONSTRUCTII PROVIZORII PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA SI JURIDICA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasare

constructii pe terenuri proprietate persoana fizica si juridica

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tnand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, HCGMB nr.211/1997, Legii nr.211/1997, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru amplasare constructii provizorii cu functiune comerciala si de restarurant, pe terenul proprietate persoana fizica sau juridica, conform anexei, care face parte integranata din prezenta hotarare.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,                   

CONTRASEMNEAZA

                                                                                         SECRETAR,

                                 Lect.univ.Anton Parlagi                         Ovidu Predescu

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.188

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.188/05.08.1999

 

 

T A B E L

cu Planuril Urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii

ce se vor amplasa pe proprietatea persoanelor fizicie sau juridice

 

 

Nr.

crt.

ADRESA

OBIECTULUI

SUPRAFATA

TEREN

DENUMIREA

LUCRARII

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

 

 

1.

Str.Lahovari nr.2

335 m.p.

restaurant

6/25/99

134/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 4:

 

 

 

 

2.

Sos.Oltenitei nr.117

420 m.p.

comert

16/6/99

283/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 5:

 

 

 

 

3.

Str.Sfintii Apostoli nr.13

33 m.p.

comert

15/12/99

284/99

 

 

 

   ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI                                   SEF SERVICIU

                      BUCURESTI,                                         

             arh.ADRIAN BOLD                               arh.ALEXANDRA FAGARASANU