Hotărârea nr. 187/1999

HOTARAREnr. 187 din 1999-08-05 HOTARIRE 187 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE
HOT. 187 05/08/1999
HOTARIRE 187 din 05/08/1999

HOTARIRE    187 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL -DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE-

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea planului urbanistic zonal

- Depozit ecologic de desuri menajere -

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea planului urbanistic zonal -  Depozit ecologic de desuri menajere;

          Tinand seama de avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CULPAT) nr.216/22.06.1999;

          Vazandprevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Ordinului M.L.P.A.T. nr.9/1991;

          In temeiul prevederilor articolelor 20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba planul urbanistic zonal -  Depozit ecologic de desuri menajere.

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                             SECRETAR,

                 Lect.univ.Anton Parlagi                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.187