Hotărârea nr. 186/1999

HOTARAREnr. 186 din 1999-08-05 HOTARIRE 186 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE
HOT. 186 05/08/1999
HOTARIRE 186 din 05/08/1999

HOTARIRE    186 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul DUAT, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice zonale in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de Acordul Agentiei de Protectia Mediului si de avizele Comisie tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului - DUAT - PMB, Comisie de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice zonale:

          Sector 1  - PUZ - Sos.Gh.Ionescu Sisesti - Sos.Jandarmeriei - Drumul Regimentului

                                - PUZ - Piata resei Libere

          Sector 4  - PUZ - Calea Serban Voda intre Sos.Viilor si Str.General Haralambie

                          - PUZ - Complex Berceni Sud

          Sector 6 - PUZ - Bd.Gral V.Milea, conform aanexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Terenurile aflate in domeniul privat al municipiului Bucuresti cuprinse in PUZ si pentru care se prevad constructii definitive vor fi concesionate prin licitatie publica, conform legislatiei in vigoare.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR,

               Lect.univ.Anton Parlagi                                            Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.186

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.186/05.08.1999

 

T A B E L

 

cu planurile urbanistice zonale

 

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

1.

PUZ - Sos.Ghe.Ionescu-Sisesti - Dr.Jandarmeriei

3CA3/4/99

199/99

4.

PUZ - Piata Presei Libere

3CA13/99

147/99

 

SECTOR 4:

 

 

5.

PUZ - Berceni Sud-Complex Comercial Arcom

3CA/4/499

252/99

6.

PUZ - Cal.Serban Voda intre Sos.Viilor si Str.Gral Haralambie

3CA14/199

163/99

 

SECTOR 6:

 

 

7.

PUZ - Bd.Gral Vasile Milea

3CA13/4/99

 

 

 

                    ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                       BUCURESTI,                                                                     

    SEF SERVICIU,

                               arh.ADRIAN  BOLD                                                      

      ing.IOANA GHILIMAN