Hotărârea nr. 185/1999

HOTARAREnr. 185 din 1999-08-05 HOTARIRE 185 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITAIVA TENIS CLUB BUCURESTI
HOT. 185 05/08/1999
HOTARIRE 185 din 05/08/1999

HOTARIRE    185 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA TENIS CLUB BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

pentru constructie definitiva TENIS CLUB BUCURESTI

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele: Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului - DUAT - PMB, Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuir pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Ordinului M.T.S. nr.87/09.03.1999, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” si “n” si art.86 combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru o constructie definitiva - TENIS CLUB BUCURESTI, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Constructia TENIS CLUB BUCURESTI se va amplasa pe terenul in suprafata de 17.320 m.p., din care: teren proprietate de stat din administrarea M.T.S. - 16.650 m.p. si teren domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.3- Se aproba atribuirea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Tenis, pe o perioada de 49 de ani, in vederea extinderii bazei sportive TENIS CLUB BUCURESTI, a terenului in suprafata de 670 m.p., situat in Bd.Eroilor (Calea Plevnei colt cu Str.Stirbei Voda), sector 1, teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat conform planului din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.4- Federatia Romana de Tenis va asigura in cadrul bazei sportive TENIS CLUB BUCURESTI, in conditii de gratuitate, spatii, materiale si conditii necesare educatiei sportive si recreerii functionarilor din administratia publica si alesilor locali, precum si membrilor de familie ai acestora.

          Art.5- Anual, pana la 31 ianuarie, Federatia Romana de Tenis va prezenta CGMB un raport asupra activitatii bazei sportive TENIS CLUB BUCURESTI pe anul anterior.

          Art.6- Schimbarea destinatiei terenului sau a statutului non profit al Federatiei Romane de Tenis sau neinceperea obiectivului propus in termen de 12 luni de la data prezentei hotarari atrage dupa sine incetarea dreptului de folosinta al acestuia.

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

                Lect.univ. Anton Parlagi                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.185/05.08.1999

 

T A B E L

 

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Supraf.teren.dom.

privat al mun.Buc.

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

          SECTORUL 5:

1.       PUD - Bd.Eroilor               S= 670 mp       Tenis Club 3CA3/10/98        93/99

          S in adm.MTS = 16650 m.p     

 

 

                       ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                      BUCURESTI,                                                SEF SERVICIU,

                                arh.ADRIAN BOLD                               ing.IOANA CHILIMAN