Hotărârea nr. 184/1999

HOTARAREnr. 184 din 1999-08-05 HOTARIRE 184 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ALE OBIECTIVELOR DE INVESTITII "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI " SI "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TAXARE"
HOT. 184 05/08/1999
HOTARIRE 184 din 05/08/1999

HOTARIRE    184 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ALE OBIECTIVELOR DE INVESTITII "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI" SI "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TAXARE"

 EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivului de investitii “Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti” si “Modernizarea sistemului de taxare”,

cu finantare partiala printr-un credit acordat de

Banca Europeana de Investitii

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Deparamentului Transport Public si cai de Comunicatii si al Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finantale publice locale, Legii datoriei publice nr.81/1999 si Legii nr.15/1999 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”e”, “g”, “m” si art.87, combinat cu art.28(2) si (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii “Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti”si “Modernizarea sistemului de taxare”, prevazuti in Anexele 1, 2 si 3.

          Art.2- Se aproba finantarea obiectivelor de investitii in valoare totala de 149,7 milioane EURO, din care 79,7 milioane EURO (53,24%) de la bugetul Consiliului General al Municipiului  Bucuresti, iar diferente de 70 milioane EUTRO(46,76%) dintr-un credit acordat de Banca Europeana de Investitii, garantat de Ministerul Finantelor.

          Creditul se acorda pe o perioada de 20 ani cu 5(cinci) ani gratie, rambursarea facandu-se in 15 ani, incepand cu anul VI-lea si cu o dobanda medie de cca. 6% pe an.

          Esalonarea realizarii investitiilor si rambursarii creditului si dobanzilor aferente sunt prevazute in Anexele 4 si 5.

          Art.3- Se aproba esalonarea cotei de participare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti la finantarea proiectelor, in cuantum de 79,7 milioane EURO, astfel:

                   - anul I                  -        21,0 milioane EURO

                   - anul II                 -        21,0 milioane EURO

                   - anul III                -        11,0 milioane EURO

                   - anul IV                -        13,0 milioane EURO

                   - anul V                 -        13,7 milioane EURO

          Echivalentul sumelor de mai sus vor fi prevazute in bugetele anuale ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          Art.4- Consiliului General al Municipiului Bucuresti garanteaza rambursarea creditului contractat cu Banca Europeana de Investitii, fata de Ministerul Finantelor.

          Art.5- Anexele 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranat din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNAZA

                                                                                                  SECRETAR,

   Lect.Univ.Anton Parlagi                                                Ovidiu Predescu  

 

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X A   1

la Hotararea C.G.M.B.

nr.184/05.08.1999

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

“MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE TRAMVAI

 IN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI”

 

 

          TITULAR:           RATB - RA

          BENEFICIAR:             RATB - RA

 

 

          Valoarea totala a investitiei                                      129.700.000 EURO *

          din care constructii-montaj                                               104.269.000 EURO

 

 

 

                                                                                                  Capacitati               Indicatori mediu specific

                                                                                                                                          (EURO/km c.s.)

 

 

- Linie de tramvai                                         80,30 km c.s.                  677.236

- Aparate de cale                                          295 buc                          76.214

- Retea contact                                             80,30 km c.s.                  81.930

- Dren la linia tw.                                          44,5 km                          49.938

- Peroane si semaforiz.                                 119 buc.                         29.381

- Substante electrica                                     12 buc.                           318.091

- Modificari instalatii edilitare                        80,3 km                          141.335

 

Cheltuieli pt.obtinere si amenajare teren                                                9.926

Cheltuieli pt.proiectare avize,autoritati,asistenta tehnica                         91.625

Organizare santier, diverse si neprevazute,comisioane,taxe,probe                   139.517

                                      ---------------------------------------------------------------------------------

                                                                                         1.615.193  *

 

 

* Valoarea totala si indicatorul mediu specific nu cuprinde T.V.A.

Durata de realizare a investitiei este de 60 luni.

 

 

A N E X A  2

la Hotararea C.G.M.B.

nr.184/05.08.1999

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

“MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE TRAMVAI”

 

          TITULAR:           RATB - RA

          BENEFICIAR:             RATB - RA

 

 

          Valoarea totala a investitiei                                      20.000.000 EURO *

 

 

- Capacitati :

validatoare combinate                                                      7.500 buc

validatoare fara contact pentru statiile de metrou                         70 buc

cablaj vehicule                                                                 2.300 buc

cablaj de legatura intre vagoane                                        250 buc

echipamente mobile de comuicatie vehicul-depou (garaj)             2.300 buc

echipamente fixe de comunicatie vehicul-depou (garaj)               40 buc

PC depouri (garaje)                                                         20 buc

echipamente de incarcare a cartelelor fara contact                       45 buc

echipamente de incarcare a cartelelor magnetice: in functie de

productivitate echipamente portabile de control statii de lucru

si PC-uri pentru postul central: in functie de configuratia propusa

echipament de service si dezvoltare                                           200 buc

 

 

- Durata de realizare a investitiei                                        24 luni

 

 

          * Valoarea totala a investitiei nu cuprinde T.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X A   3

la Hotararea nr.184/05.08.1999

 

OBIECTIVELE DE INVESTITII PREVAZUTE IN POGRAMUL DE

MODERNIZARE CU FINANTARE PARTIALA PRINTR-UN CREDIT

ACORDAT DE BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

 

TITULAR  :         RATB - RA

BENEFICIAR     :         RATB - RA

 

          Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest

          a municipiului Bucuresti - 129.700.000 EURO

          80,30 km x 1.615.193 EURO/km = 129.700.000 EURO

 

AN

TRONSONUL

LUNGIMEA (km)

1

Piata Presei Libere - Bd.Ion Mihalache

3,400

 

Bd.Ion Mihalache - Pod Grant

1,200

 

Pod Grant - Piata Crangasi

3,600

 

Piata Crangasi - Pasaj Lujerului

5,800

 

Pasaj Lujerului - Drumul Taberei

2,300

 

Drumul Taberei - bucla Tudor Vladimirescu

4,500

 

TOTAL

20,800

2

Bd.Preciziei

4,600

 

Depoul Militari

5,000

 

Str.Valea Cascadelor

2,400

 

Bd.Timisoara (tronson 1)

2,100

 

Bd.Timisoara (tronson 2)

3,300

 

Bd.Timisoara (tronson 3)

4,900

 

TOTAL

22,300

3

Str.Ion Istrate

2,300

 

Sos.Panduri

2,500

 

Bd.Tudor Valdimirescu

2,100

 

Str.Odoarei - Sos.Viilor

1,900