Hotărârea nr. 181/1999

HOTARAREnr. 181 din 1999-07-22 HOTARIRE 181 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI MUNICIPAL "L. S. BULANDRA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 227/2009
HOTARARE nr. 181 din 22/07/1999
HOTARIRE 181 din 22/07/1999

HOTARIRE    181 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI MUNICIPAL "L. S. BULANDRA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Teatrului Municipal “L.S. Buandra”

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului Municipal L. S. Bulandra”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului Municipal “L.S. Bulandra” cu un numar total de personal de 218, in limita resurselor bugetare alocate, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          In limita resurselor bugetare alocate, toate modificarile din structura de personal se pot efectua cu aprobarea conducerii Teatrului Municipal “L.S. Bulandra”.

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA  SECRETAR,

              Iulian Cretu                                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.181

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                 ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.181/22.07.1999

                         BUCURESTI

 

TEATRUL “L.S. BULANDRA”

 

O R G A N I G R A M A

 

                                                                          BIROU RESURSE

                                                                         UMANE,

                                                                     CONTENCIOS

 


                                                                          BIROU

                                                                   SECRETARIAT

                                                                        LITERAR

 

                                                                  COMPARTIMENT

                                                                         ARTISTIC

 


                                                                          SECTIE                     FORMATIE MUNCITORI

                                                                          REGIE                       FORMATIE MUNCITORI

                                                                            Sala                          FORMATIE MUNCITORI

                                                                           Izvor                         FORMATIE MUNCITORI

 


                                                                         SECTIE  REGIE        FORMATIE MUNCITORI

                                                                         TEHNICA                  FORMATIE MUNCITORI

                                                                            Sala                          FORMATIE MUNCITORI

                                                                         T.Caragiu

 


                                                                         BIROUL

DIRECTOR          DIRECTOR                 ADMINISTRATIV

                               ADJUNCT      

                                                                   COMPARTIMENT

                                                                       DESERVIRE

                                                                         Sala Izvor

 


                                                                   COMPARTIMENT

                                                                       DESERVIRE

                                                                      Sala T.Caragiu

 

                                                                 BIROU ORGANIZARE

                                                                      SPECTACOLE

                                                                                                                          

                                                                                                             FORMATIE MUNICITORI

                                                                                                             FORMATIE MUNCITORI

                                                                          SECTIA                     FORMATIE MUNCITORI

                                                                      PRODUCTIE                 FORMATIE MUNCITORI

                                                                                                             FORMATIE MUNCITORI   

                                                                                                             FORMATIE MUNCITORI

 


                                                                            P. S. I.

 

                                                                  BIROU APROVIZIONARE

                      CONTABIL SEF

                                                                  BIROU CONTABILITATE