Hotărârea nr. 18/1999

HOTARAREnr. 18 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 18 din 01/28/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal - Sos.Bucuresti - Targoviste - Sos. Odai
HOT. 18 28/01/1999
HOTARIRE numar 18 din 01/28/1999

HOTARIRE numar 18 din 01/28/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic zonal - Sos.Bucuresti - Targoviste - Sos. Odai

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

               privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

                - Sos.Bucuresti - Targoviste - Sos.Odai -

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic zonal in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

 - Acordul Agentiei de Protectia Mediului Bucuresti nr.811/07.12.1998;

     Vazand prevedrle art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelorsi ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba modificarea planului urbanistic zonal - Sos.Bucuresti - Targoviste - Sos.Odai.

     Art.2- Prezenta hotarare anuleaza prevederile H.C.G.M.B. nr.200/1997, anexa nr.1, pozitia 1, care se refera la planul urbanistic zonal aprobat initial.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,

                  Anton Parlagi                  Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr.18

 

                       ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.18/28.01.1999

 

                                  T A B E L

                                     CU

                           PLANUL URBANISTIC ZONAL

================================================================================

Nr.crt.   Denumirea lucrarii             Functiune     Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

================================================================================

             SECTOR 1

 

1.Modif.PUZ-Sos.Bucuresti-Targoviste-Sos.Odai           3CA21/2/98     471/98

 

================================================================================

         ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                  BUCURESTI,                      SEF SERVICIU,

               arh.ADRIAN BOLD                  arh.MARIA RODEANU