Hotărârea nr. 177/1999

HOTARAREnr. 177 din 1999-07-22 HOTARIRE 177 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA ORGAMIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL SI STATUTUL BIBLIOTECII MUNICIPALE BUCURESTI "MIHAIL SADOVEANU"
HOT. 177 22/07/1999
HOTARIRE 177 din 22/07/1999

HOTARIRE    177 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL SI STATUTULUI BIBLIOTECII MUNICIPALE BUCURESTI "MIHAIL SADOVEANU"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea organigramei si numarului de personal si statutul

Bibliotecii Municipale Bucuresti “Mihail Sadoveanu”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal si statutul

Bibliotecii Municipale Bucuresti “Mihail Sadoveanu”;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza art.20(1) din Ordinul Ministerului Culturii nr.2069/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor publice;

            In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d” si art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic -  Se aproba organigrama cu un numar total de personal de 197, in limita resurselor bugetare alocate, precum si statutul Bibliotecii Municipale “Mihail Sadoveanu”, conform anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

            In limita resurselor bugetare alocate, toate modificarile din structura de personal se pot efectua cu aprobarea conducerii Bibliotecii Municipale “Mihail Sadoveanu”.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

         Iulian Cretu                                                                                                 Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.177

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                             ANEXA NR.1

                      BUCURESTI                                                        LA H.C.G.M.B. NR.177/22.07.1999

 

BIBLIOTECA MUNICIPALA “MIHAIL SADOVEANU”

= ORGANIGRAMA =

 


                                                                  COMPARTIMENTUL

                                                                       CONTENCIOS

                                                                    RESURSE  UMANE

 


                                                                     SERVICIUL                         BIROUL

                                                                     DEZVOLTAREA              CLASIFICARE-

                                                                     COLECTIILOR               CATALOGARE

 

                                                                           SERVICIUL

                                                                          INFORMARE

                                                                     BIBLIOGRAFICA

 


                                                                   SERVICIUL COLECTII

                                                                    DE PATRIMONIU SI

                                                                               MEMORIE

                                                                            COMUNITARA

 

                                                                   SERVICII RELATII

                                                                             PUBLICE

 

                                                                          SERVICIUL

                                                                     METODOLOGIC,

                                                                          PROGRAME

                                                                     PENTRU TINERET

 


DIRECTOR           DIRECTOR

                                ADJUNCT                        SERVICUL

                                                                         PROGRAME

                                                                      PENTRU COPII

                                                                                                                BIROUL ZONAL 1

 


                                                                        SERVICUL                     BIROUL ZONAL 2

                                                                    COMUNICAREA                                                                                                 

                                                                     COLECTIILOR                 BIROUL ZONAL 3

                                                                                                                                     

                                                                                                                BIROUL ZONAL 4

 


                                                                           BIROUL

                                                                    INFORMATIZARE-

                                                                     BANCI DE DATE

 

                                                                       SERVICIUL                        LABORATOR

                                                                   ADMINISTRATIV                 PATOLOGIE

                                                                                                               LEGATORIE CARTE                                      

                           CONTABIL                   COMPARTIMENTUL

                                 SEF                           FIN.-CONTABILITATE

                Anexa nr.2 la H.C.G.M.B. nr.177/22.07.1999

 

STATUTUL

BIBLIOTECII MUNICIPALE BUCURESTI

“MIHAIL SADOVEANU”

 

CAPITOLUL  I

Dispozitii Generale

 

            Art.1- Biblioteca Municipala Bucuresti “Mihail Sadoveanu” (in continuare B.M.M.S.), este o institutie publica de cultura care indeplineste servicii de informare, documentare, educative si stiintifice, cu acces liber si fara nici o discriminare pentru toti membrii comunitatii locale. Sediul B.M.M.S. este in str.                                                                                                      Take Ionescu nr.4, sector 1.

            Art.2- B.M.M.S. functioneaza sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si este coordonata de catre Directia pentru cultura si culte din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, fiind asimilata bibliotecii judetene cu functii specifice acestui tip de institutie si pentru judetul Ilfov.

            Art.3- B.M.M.S. este o institutie bugetara, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite de lege, conform Deciziei de infiintare nr.571/23.03.1968 si a Deciziei nr.69/12.02.1969, emisa de Consiliul Popular al Municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL  II

Colectiile bibliotecii<