Hotărârea nr. 176/1999

HOTARAREnr. 176 din 1999-07-22 HOTARIRE 176 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 1998 AL R.G.A.B
HOT. 176 22/07/1999
HOTARIRE 176 din 22/07/1999

HOTARIRE    176 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 1998 AL REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere

la 31 decembrie 1998 al Regiei Generale de Apa Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Normelor metodologice nr.370194/10.02.1999 ale Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1998;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”j” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic -  Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1998 al Regiei Generale de Apa Bucuresti, conform anexelor 1 - 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         

CONTRASEMNEAZA

      SECRETAR,

           Iulian Cretu                                                                        Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.176

                                                                     Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.176/22.07.1999

 

B I L A N T

incheiat la 31.XII.1998

10                                                                                                                                                                            - mii lei -

A C T I V

Nr.rd.

Sold la:

 

 

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

1

2

A

C

T

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si cercetare-dezv.

(ct.201203-2801-2803-290*)

01

 

378.421

I

V

Alte imobilizari

(ct.205-207-208-2805-2807-2808-290*)

02

648.432

1.676.847

E

Imobilizari necorporale in curs

(ct.230-293*)

03

22.420.527

-

I

TOTAL  (rd.01 la 03)

04

23.068.959

2.055.268

M

O

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct.211-2810-291*)

05

-

-

B

Cladiri (ct.2121-2811-291*)

06

13.308.289

17.471.362

I

L

Constructii speciale

(ct.2122-2812-291*)

07

709.341.316

691.937.346

I

Z

Masini, utilaje si mijloace de transport

(ct.2123-2125-2813-2815-291*)

08

21.210.521

34.807.359

A

T

E

Alte imobilizari corporale

(ct.2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)

09

87.975.525

12.513.165

 

Imobilizari corporale in curs (ct.231-293*)

10

257.779.162

369.315.088

 

T O T A L (rd.05 la 10)

11

1.008.614.813

1.126.044.320

 

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL

(ct.261+262+263+267-269-296*)

12

78.000

266.054

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+12)

13

1.031.761.772

1.128.365.642

 

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consu-

mabile,obiecte de inventar,baracamante

(ct.300+301±308+321+323-322±328-390-391-392)

14

54.181.837

75.896.345

 

Stocuri aflate la terti

(ct.351_352+354+356+357+358-395)

15

4.669.835

19.848.435

 

Productie in curs de executie

(ct.331+332-393)

16