Hotărârea nr. 175/1999

HOTARAREnr. 175 din 1999-07-22 HOTARIRE 175 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 1998 AL R.A.D.E.T.
HOT. 175 22/07/1999
HOTARIRE 175 din 22/07/1999

HOTARIRE    175 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA  31 DECEMBRIE 1998 AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere

la 31 decembrie 1998

al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Normelor metodologice nr.370194/10.02.1999 ale Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1998;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”j” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic -  Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1998 al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice  Bucuresti, conform anexelor 1 - 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        

 

CONTRASEMNEAZA

               SECRETAR,

            Iulian Cretu                                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.175

 

                                                                     Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.175/22.07.1999

B I L A N T

incheiat la 31.XII.1998

10                                                                                                                                                                            - mii lei -

A C T I V

Nr.rd.

Sold la:

 

 

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

1

2

A

C

T

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si cercetare-dezv.

(ct.201+203-2801-2803-290*)

01

 

 

2494440

I

V

Alte imobilizari

(ct.205-207-208-2805-2807-2808-290*)

02

359294

613485

E

Imobilizari necorporale in curs

(ct.230-293*)

03

 

-

I

TOTAL  (rd.01 la 03)

04

359.184

3.107.925

M

O

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct.211-2810-291*)

05

 

40.000

 

625.063

B

Cladiri (ct.2121-2811-291*)

06

4.753.796

34.755.336

I

L

Constructii speciale

(ct.2122-2812-291*)

07

396.799.375

2.071.740.414

I

Z

Masini, utilaje si mijloace de transport

(ct.2123-2125-2813-2815-291*)

08

80.205.078

88.893.225

A

T

E

Alte imobilizari corporale

(ct.2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)

09

8.869.002

13.341.528

 

Imobilizari corporale in curs (ct.231-293*)

10

91.421.260

87.570.236

 

T O T A L (rd.05 la 10)

11

582.088.511

2.296.925.802

 

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL

(ct.261+262+263+267-269-296*)

12

106.693

210.202

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+12)

13

582.554.488

2.300.243.929

 

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consu-

mabile,obiecte de inventar,baracamante

(ct.300+301±308+321+323-322±328-390-391-392)

14

32.616.069

67.124.585

 

Stocuri aflate la terti

(ct.351_352+354+356+357+358-395)

15

 

267.517

 

Productie in curs de executie

(ct.331+332-393)

16