Hotărârea nr. 174/1999

HOTARAREnr. 174 din 1999-07-22 HOTARIRE 174 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 1998 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
HOT. 174 22/07/1999
HOTARIRE 174 din 22/07/1999

HOTARIRE    174 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 1998 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere

la 31 decembrie 1998 al Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Normelor metodologice nr.370194/10.02.1999 ale Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1998;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”j” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic -  Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1998 al Regiei Autonome de Transport Bucuresti, conform anexelor 1 - 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        

CONTRASEMNEAZA

      SECRETAR,

        Iulian Cretu                                                                             Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.174

 

 

                                                                    Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.174/22.07.1999

 

B I L A N T

incheiat la 31.XII.1998

10                                                                                                                                                                            - mii lei -

A C T I V

Nr.rd.

Sold la:

 

 

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

1

2

A

C

T

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si cercetare-dezv.

(ct.201+203-2801-2803-290*)

01

 

 

I

V

Alte imobilizari

(ct.205-207-208-2805-2807-2808-290*)

02

 

923.088

E

Imobilizari necorporale in curs

(ct.230-293*)

03

 

-

I

TOTAL  (rd.01 la 03)

04

 

923.088

M

O

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct.211-2810-291*+21111

05

 

146.800

 

2.988.037

B

Cladiri (ct.2121-2811-291*+21211-28113)

06

37.489.670

239.893.687

I

L

Constructii speciale

(ct.2122-2812-291*+21221-28140

07

82.947.348

266.993.154

I

Z

Masini, utilaje si mijloace de transport

(ct.2123-2125-2813-2815-291*)

08

115.187.626

735.345.671

A

T

E

Alte imobilizari corporale

(ct.2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*+2120)

09

75.286.009

65.964.576

 

Imobilizari corporale in curs (ct.231-293*)

10

59.247.373

132.094.030

 

T O T A L (rd.05 la 10)

11

670.304.826

1.443.279.155

 

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL

(ct.261+262+263+267-269-296*)

12

643.610

461.991

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+12)

13

670.948.436

1.444.664.234

 

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consu-

mabile,obiecte de inventar,baracamante

(ct.300+301±308+321+323-322±328-390-391-392)

14

114.378.520

105.737.046

 

Stocuri aflate la terti

(ct.351_352+354+356+357+358-395)

15

1.943.716

3.824.292

 

Productie in curs de executie

(ct.331+332-393)

16

1.397.17