Hotărârea nr. 172/1999

HOTARAREnr. 172 din 1999-07-22 HOTARIRE 172 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE ORGANIZARE SI EFECTUARE A ACTIVITATILOR DE BLOCARE SAU RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE SI ELIBERARE A AUTOVEHICULELOR OPRITE SAU STATIONATE NEREGULAMENTAR
HOT. 172 22/07/1999
HOTARIRE 172 din 22/07/1999

HOTARIRE    172 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE ORGANIZARE SI EFECTUARE A ACTIVITATILOR DE BLOCARE SAU RIDICARE,TRANSPORT,DEPOZITARE SI ELIBERARE A AUTOVEHICULELOR OPRITE SAU STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Normelor de organizare si efectuare a activitatii de

blocare sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor

oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice din

municipiul Bucuresti

 

          In baza Expunerii de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, al Raportului de specialitate comun al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii si al Departamentului Economic;

          Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti referitor la o noua reglementare privind blocarea sau ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Bucuresti;

          In conformitate cu art.5 din Hotararea Guvernului nr.147/1992 privind blocarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”f” si “v”, art.20(3) combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba “Normele de organizare si efectuare a activitatii de blocare sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Bucuresti”, Contractul cadru si Caietul de sarcini.

 

          Art.2- Activitatea de blocare a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Bucuresti se va organiza si se va efectua de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin societatea sa specializata SERVICE CICLOP S.A.

 

          Art.3- Agentii economici care vor concesiona activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice, in parcari, in parcuri, in incinta pietelor si in alte zone aferente drumurilor vor fi autorizati sa efectueze aceste activitati pe teritoriul municipiului Bucuresti.

 

          Art.4- Vehiculele oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice, in parcari, in parcuri, in incinta pietelor si in alte zone aferente drumurilor pot fi supuse blocarii sau ridicarii, transportarii si depozitarii in spatii special destinate, pana la eliberarea acestora proprietarilor.

          Este considerata neregulamentar oprirea sau stationarea autovehiculelor pe trotuar, in conditiile in care ramane disponibila pentru circulatia pietonilor o latime mai mica de 2 m la strazile cu mai putin de patru benzi de circulatie si mai mica de 3 m la strazile cu patru benzi de circulatie, sau, in cazul in care, indiferent de latimea culoarului pietonal, vehiculul este imobilizat peste delimitarea stabilita prin semnalizarea rutiera corespunzatoare (marcaje, borduri, stalpisori etc.).

          Activitatea de blocare a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar se desfasoara in parcari si in parcuri .

          Autovehiculul nu poate fi ridicat decat daca in decurs de 2 zile proprietarul sau detinatorul legal al acestuia nu s-a prezentat pentru deblocare.

 

          Art.5- Constatarea opririi sau stationarii neregulamentare a vehiculelor se efectueaza de catre ofiterii si subofiterii de politie, de primarul general si de primarii sectoarelor, precum si de catre imputernicitii acestora.

          Agentii constatatori prevazuti la alineatul precedent dispun in scris (pe imprimate tipizate) masurile de blocare sau ridicare a vehiculelor si asista la aceste operatiuni.

 

          Art.6- Eliberarea vehiculelor se efectueaza de catre unitatile autorizate dupa ce se prezinta:

          - copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, conform legislatiei in vigoare;

          - dovada achitarii cheltuielilor reprezentand contravaloarea operatiunlor efectuate de agentul economic autorizat, stabilite prin contractul cu Primaria Municipiului Bucuresti;

          - dovada achitarii taxei in valoare de 20.000 lei pe zi de vehicul ridicat si 10.000 lei pe zi de vehicul blocat, indexabila trimestrial, in functie de cursul leu-dolar, prin grija Departamentului Economic.

          Pentru vehiculele blocate sau ridicate din parcari trebuie facuta, suplimentar, si dovada platii restante a tarifului de parcare.

 

          Art.7- Sumele incasate si plata taxei cuvenite Primariei Municipiului Bucuresti se face venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

          Art.8- Efectuarea de blocari sau ridicari fara autorizatie constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 450.000 la 500.000 lei pentru fiecare autovehicul, daca fapta nu este savarsita in asemenea conditii incat este considerata, potrivit legii penale, infractiune, caz in care se sesizeaza organele de cercetare. Amenda se indexeaza trimestrial prin grija Departamentului Economic.

          Aplicarea acestei amenzi se face de catre persoanele prevazute la art.4, alin.1.

          Prevederile Legii nr.32/1968 referitoare la constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunii, plata si incasarea amenzii, precum si caile de atac se aplica si contraventiilor stabilite prin prezenta hotarare.

 

          Art.9- Anexele nr.1, 2 si 3 constituie parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.10- Pe data intrarii in vigoare a prezentei, H.C.L.M.B. nr.24/1992, 19/1993 si 17/1994 isi pierd valabilitatea.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     

CONTRASEMNEAZA

              SECRETAR,

         Iulian Cretu                                                                        Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.172/22.07.1999

 

N O R M E

 

privind modul de organizare si efectuare a activitatilor

de blocare sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a

vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe durmurile publice

si in parcurile municipiului Bucuresti

 

Cap.1- PRINCIPII GENERALE

 

          1.1. Prezentele norme reglementeaza oganizarea si efectuarea activitatilor de blocare sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice, in parcari, in parcuri, in incinta pietelor si in alte zone aferente drumurilor din municipiul Bucuresti, in baza HG nr.147/1992.

 

          1.2. Agentii economici care au ca obiect de activitate blocarea sau ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice pot desfasura aceste activitati pe teritoriul municipiului Bucuresti numai in baza contractului incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti.

 

          1.3. Supravegherea si verificarea modului de respectare a prevederilor prezentelor norme si a clauzelor contractuale, precum si evidenta agentilor economici care efectueaza aceste activitati, se fac de catre Departamentul de Transport Public si Siguranta Circulatiei din cadrul Departamentului de Transport Public si Cai de Comunicatie si de catre Departamentul Economic.

          Directia de Transport Public si Siguranta Circulatiei din cadrul Departamentului de Transport Public si Cai de Comunicatii, in colaborare cu Brigada de Politie Rutiera, va stabili traseele si zonele unde se va desfasura activitatea de blocare si ridicare, conform unui plan de actiune elaborat saptamanal.

 

Cap.2- DEFINIREA SERVICIULUI

 

          2.1. Activitatea de blocare a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar se desfasoara in parcari, in parcuri si pe trotuare (in cazul in care prin pozitia in care este imobilizat vehiculul, pietonul nu este obligat sa foloseasca pentu deplasare partea carosabila) si in alta situatie care nu impune ridicarea.

 

          2.2. Activitatea de ridicare, transport si depozitare se desfasoara, pe drumurile publice si in piete, in zona de actiune a indicatoarelor rutiere “Oprirea interzisa” sau “Stationarea interzisa” insotite de semnul aditional “CU RIDICARE”, pe care va fi inscris si un numar de telefon la care se pot obtine informatii, si in zonele unde prin pozitia sa vehiculul oprit sau stationat neregulamentar determina congestionarea, pune in pericol siguranta ciculatiei, stanjeneste lucrarile de igienizare de reparare a drumurilor publice si de refacere a marcajelor de circulatie corespunzatoare.

 

          2.3. Masura blocarii sau ridicarii poate fi aplicata si in parcari vehiculelor care impiedica accesul sau utilizarea locului de parcare, se sustrag platii tarifului sau au depasit timpul permis de parcare, de catre cel care exploateaza parcajul, daca indeplineste condiitiile Art.1.2. sau de un agent economic care indeplineste aceste conditii.

 

          2.4. Asupra vehiculelor politiei, pompierilor, salvarii si ale altor unitati speciale aflate in misiune, precum si asupra celor de interventie pentru transportul in comun, reabilitarea suprafetei carosabile sau retelelor edilitare (supraterane sau subterane) nu se dispune masura blocarii sau ridicarii.

          In cazul in care masura a fost dispusa, eliberarea vehiculului se efectueaza fara achitarea sumelor prevazute in Hotarare.

 

          2.5. Constatarea opririi sau stationarii neregulamentare a vehiculelor se efectueaza de catre ofiterii si subofiterii de politie, de Primarul General si de primarii sectoarelor, precum si de catre imputerniciti ai acestora.

 

Cap.3- AUTORIZATIA DE BLOCARE/RIDICARE A VEHICULELOR

OPRITE SAU STATIONATE NEREGULAMENTAR

 

          3.1. Autorizatia de ridicare se obtine in urma licitatiei publice si inchierii contractului cu Primaria Municipiului Bucuresti.

          Licitatiile se vor face pentru concesionarea, in baza legii, a dreptului de prestatie exclusiva pe o anumita zona precis delimitata, precizata in Caietul de sarcini, pentru care se elibereaza autorizatie de ridicare.

 

          3.2. Autorizatia de blocare si/sau ridicare va avea mentionata zona generala de actiune si este documentata prin care se atesta capacitatea agentului economic de a efectua aceste activitati in conditii de siguranta si calitate, ca urmare a indeplinirii urmatoarelor prevederi:

          a) Detine autospeciale destinate acestor activitati, in dotare proprie, in leasing sau inchiriate;

          b) Detine dispozitive speciale pentru blocarea rotilor, in dotare proprie, in leasing sau inchiriate;

          c) Respecta prevederile din contractul incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti;

          d) Detine sau are inchiriat un spatiu de parcare destinat vehiculelor ridicate, prevazut cu utilitatile necesare privind paza si eliberarea acestora;

          e) Detine asigurare de raspundere civila pentru terti, pentru fiecare autovehicul folosit.

          Autorizatia de blocare si/sau ridicare nu este transmisibila.

          Conducatorii auto de pe autovehiculele cu care se efectueaza activitatile de blocare sau ridicare  trebuie sa detina permanent, la bordul autovehiculului, autorizatia de blocare si/sau ridicare in copie legalizata de DTPSC, precum si evidenta vehiculelor blocate sau ridicate.

 

          3.3. Autorizatiile de blocare sau ridicare se supun normelor privind documentele cu regim special si sunt eliberate de Primarul General prin Directia de Transport Public si Siguranta Circulatiei care raspunde de gestionarea lor.

          Autorizatiile se elibereaza intr-un singur exemplar pentru un agent economic.

 

          3.4. Autorizatiile de blocare si/sau ridicare autovehicule se inscriu in Registrul societatilor autorizate pentru blocari si ridicari de autovehicule deschis de Directia de Transport Public si Siguranta Circulatiei, care cuprinde, pentru fiecare agent economic, urmatoarele date:

                   a) data eliberarii;

                    b) numar cod statistic (SIRUES);

                    c) denumirea agentului economic;

                    d) seria si numarul autorizatiei;

                   e) numarul de duplicate eliberate;

                   f) numele si prenumele persoanei fizice desemnate de agentul economic autorizat pentru

                      conducerea si organizarea activitatilor de blocare si/sau ridicare a autovehiculelor;

                   g) numarul de autovehicule speciale pentru ridicat;

                   h) numarul de dispozitive de blocare folosite;

                    i) locul de depozitare si eliberare a autovehiculelor ridicate.

 

          3.5. Ori de cate ori apar modificari ce privesc datele inscrise in “Registrul societatilor autorizate pentru blocare si/sau ridicare autovehicule”, agentul economic are obligatia sa sesizeze in scris Directia de Tranporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei, care va efectua modificarile corespunzatoare in registru.

 

          3.6. Retragerea autorizatiei se poate face in cazul nerespectarii normelor si a obligatiilor contractuale, prin dispozitie a Primarului General.

 

          3.7. In cazul autorizatiilor de blocare si/sau ridicare pierdute sau sustrase se aplica reglementarile in vigoare cu privire la modul de gestionare si manipulare a documentelor cu regim special.

          Eliberarea unui duplicat se efectueaza dupa prezentarea dovezii de publicare in Moitorul Oficial, iar in cazul celor deteriorate care pot fi identificate dupa continut, in baza originalului.

 

 

 

 

Cap.4- CONDITII TEHNICE

 

          4.1. Conditii privind blocarea vehiculelor

 

          4.1.1. Autovehiculele destinate a actiona pentru blocarea vehiculelor stationate neregulamentar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

          - sa asigure transportul, in conditii de siguranta, a dispozitivelor de blocare declarate de catre agentul economic;

          - pe timpul operatiunilor sa aiba inscriptionate la loc vizibil informatii privind activitatea desfasurata;

          - numarul minim de dispozitive necesare pentru desfasurarea operatiunilor de blocare/eliberare trebuie sa fie de 30;

          - la bordul masinii trebuie sa existe un set complet de chei pentru dispozitivele de blocare.

          Agentul economic autorizat sa execute activitati de blocare este obligat sa asigure cate o statie fixa de emisie-receptie la sediul Departamentului de Transport Public si Cai de Comunicatie, la Brigada Rutiera, la sediul sau, precum si cate o statie mobila pe fiecare autovehicul autorizat.

 

          4.1.2. Dispozitivele de blocare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

                   - sa nu produca avarii vehiculului blocat;

                   - sa se monteze numai pe roata din stanga fata;

                   - sa nu permita demontarea rotii blocate;

                   - sa fie vopsite numai in culoarea galbena;

                   - sa aiba inscriptionata denumirea firmei, numarul de telefon, seria si anul fabricatiei;

                   - sa permita montarea si demontarea in maximum 5 minute.

          Conditiile de mai sus vor fi atestate prin certificat de calitate al fabricantului si certificat de conformitate eliberat de Registrul Auto Roman.

 

          4.2. Conditii tehnice privind ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor.

 

          4.2.1. Autovehiculele destinate a ridica si transporta vehiculele oprite sau stationate neregulamentar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

          - sa corespunda din punct de vedere tehnic (avizat de ISCIR si RAR) si estetic circulatiei pe drumurile publice;

          - sa asigure vehiculele in timpul operatiunilor de ridicare si transport;

          - in conditiile climatice si tehnice normale durata operatiunilor de ridicare sa nu depaseasca 10 minute;

          - sa permita ridicarea vehiculelor din orice loc, in siguranta si fara perturbarea circulatiei;

          - sa asigure transportul vehiculelor astfel incat nici o roata a acestora sa nu se deplaseze pe sol;

          - sa aiba o sarcina de ridicare de minimum 5 tone;

          - sa fie echipate cu lampi cu lumina galbena intermitenta si sa aiba un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de interventie, atunci cand opereaza in flux curent;

          - pe durata desfasurarii operatiunilor masina de ridicat si transportat trebuie sa aiba inscriptionate la loc vizibil informatii privind activitatea pe care o desfasoara.

          Agentul economic autorizat sa execute activitati de ridicare si transport este obligat sa asigure cate o statie fixa de emisie-receptie la sediul Departamentului de Transport Public si  Cai de Comunicatie, la Brigada Rutiera. la sediul sau, precum si cate o statie mobila pe fiecare autovehicul utilizat.

 

          4.2.2 Spatiile de parcare destinate vehiculelor ridicate trebuie sa fie avizate din punct de vedere al amplasamentului si al conditiilor de amenajare de cvatre Comisia Tehnica de Circulatie si aprobate de Comisia de Transporturi, Strazi, Parcaje si Poduri.

 

Cap. 5- CONDITII ORGANIZATORICE

 

          5.1. Programul de desfasurare al activitatilor de blocare si ridicare este zilnic intre orele 8.00 - 18.00, cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale. Activitatea de ridicare se poate desfasura si in zilele exceptate si poate avea program permanent in locurile sau pe traseele unde se impune aceasta masura suplimentara, ca urmare a unor manifestari sociale, culturale, sportive, vizite de stat oficiale, situatii meteo nefavorabile, lucrari de amenjarae a drumului, etc, propuse de Directia de Transport Public si Siguranta Circulatiei si Brigada Rutiera, aprobate de Departamentul de Transport Public si Cai de Comunicatie si avizate de viceprimarul delegat de Primarul General pentru coordonarea domeniului.

 

          5.2. Zonele, traseele si punctele in care se vor monta indicatoare aditionale “CU RIDICARE” vor fi propuse de Comisia Tehnica de Circulatie si aprobate de Comisia de Transporturi, Strazzi, Parcaje si Poduri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          Echipajele care desfasoara activitatile de blocare sau ridicare vor actiona la solicitarea scrisa a agentilor constatatori, desemnati conform prevederilor art.2.5., pe traseele si in zonele mentionate mai sus. La dispozitia acestora, agentul economic are obligatia sa ridice, transporte si sa depoziteze si vehiculele desemnate ca abandonate, potrivit legii, pe drumurile publice.

 

          5.3. Echipajele care efectueaza blocarea trebuie sa aplice pe parbrizul sau geamul lateral stanga fata al vehiculului blocat